Обезопасяват свлачище в Симитлийско
Обезопасяват свлачище в Симитлийско / Дарик-Благоевград, Любима Калпачка, архив

Комисия, назначена от благоевградския областен управител Муса Палев, извърши оглед и проверка на състоянието на свлачището, което пълзи над симитлийския квартал "Ораново".

Ръководената от зам.-областния управител Костадин Дурчов група се ангажира с набелязване на мерки за предотвратяване на аварии и щети и защита на населението от активизирането на свлачището. В определения срок е подготвен протокол с констатации и препоръки, който ще бъде изпратен до съответните държавни институции за предприемане на необходимите действия.

Свлачището се наблюдава от две години посредством контролно-измервателна система, която отчита пространствените деформации.

Установена е интензивна активност на свличанията над симитлийския квартал. Предстои заснемане на основния свлачищен циркус, който е в близост до регулацията на кв. “Ораново”. В долната си част свлачищният циркус има тип на кален поток. Няма точно геодезическо измерване на големината на свлачището. Първата задача сега е да се заснеме свлачището към момента, уточняват експертите.

Като временно решение на проблема от Община Симитли са поставени частично тръби за отводняване на образувалите се завирявания и е почистено дерето, което е в непосредствена близост до проблемния участък.

Костадин Дурчов информира, че ще бъдат предприети превантивни мерки в краткосрочен план. Ще бъдат поставени указателни и предупредителни табели с цел информиране на населението за наличие на свлачище.

Областна администрация - Благоевград и кметското ръководство в Симитли ще потърсят съдействие от страна на МИЕ за ангажиране на концесионера на мина „Пирин-Ораново“ за изготвяне на проект за управление на теренната повърхност, включена в концесионната територия.

Община Симитли  трябва да предвиди и изпълни мероприятия за отводняването на констатираните негативни форми в свлачището, както и коригиране на дерето чрез насочване оттока в покрит канал в базиса на свлачището. Кметът на общината ще внесе искане за финансиране в Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет

Препоръките за мерки в дългосрочен план са за детайлна картировка на свлачищния район, включваща, геодезическо заснемане на целия район, обхванат от свлачищни процеси, водоизточниците, разломите, установяване на степента на активност за различните участъци.

Необходимо е да се събере и  информация за местоположение, дълбочина на минните галерии и съоръжения на мина „Пирин-Ораново“, за да се направи оценка за тяхното въздействие върху свлачищните процеси.

След приключване на първия етап и анализ на получените резултати  ще бъде възложено инженерно-геоложко проучване на свлачището за набелязване на дейности за трайно решаване на проблемите.