/ Istock
Директорът на Регионалната инспекция по околната среда и водите(РИОСВ) -Пазарджик прекрати процедурата за добив и преработване на волфрамсъдържащи руди от находище "Грънчарица център“ в землището на с. Кръстава, община Велинград. Това е второ инвестиционно предложение, отправено до РИОСВ-Пазарджик от същия възложител и за същия предмет, съобщиха от пресцентъра на Инспекцията.

Още през 2017 г. директорът на РИОСВ-Пазарджик излезе с решение, с което не одобрява осъществяването на инвестиционното предложение, оспорвано по съдебен ред от "Ресурс-1"АД. Както първоинстанционният, така и Върховният административен съд оставиха в сила решението на директора на РИОСВ-Пазарджик, припомнят от Инспекцията.

През юли 2023 г. от същия възложител за същия предмет и на същото основание е подадено ново инвестиционно предложение.

От Инспекцията уточняват, че предложението е недопустимо, когато има влязъл в сила административен акт със същия предмет и страни. РИОСВ-Пазарджик прекратява административното производство като недопустимо и на основание, чл. 2а, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействие върху околната среда (Наредба ОВОС).  

Един загинал и петима ранени след трус във въглищна мина в Полша

„Национална електрическа компания“(НЕК) АД е изразила становище, че инвестиционното предложение е недопустимо спрямо съоръженията на събирателна деривация „Бистрица“ към язовир Батак, която се явява сервитутна зона, попадаща в находището, предмет на инвестиционното намерение. В нея се разрешава дейност само във връзка с поддържане и експлоатация, но не и проучване и добив на подземни богатства. 

Становището на Басейнова дирекция “Източнобеломорски район“(ИБР) също е отрицателно. В него се посочва, че инвестиционното предложение не съответства на разпоредбите на Закона за водите и подзаконовите нормативни актове, с оглед учредяването на санитарно-охранителни зони, в които се забранява извършване на всякакъв вид дейности, с изключение на дейностите, свързани с експлоатацията на водоизточниците.

Цитираните от „НЕК“АД и от Басейнова дирекция “ИБР“ становища са абсолютна предпоставка за недопустимост на инвестиционното предложение, уточняват от РИОСВ- Пазарджик.

Непосредствено преди издаването на Решението на директора на РИОСВ-Пазарджик в инспекцията e входирано писмо от възложителя „Ресурс-1“АД, с което е направено искане за прекратяване на производството по тяхна инициатива. В него се посочва, че ще бъде внесено ново уведомление за инвестиционно предложение, което ще бъде съобразено с изискванията на Закона за водите и подзаконовите нормативни документи. 

Решението за прекратяване може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от съобщаването му.

Както БТА съобщи, на 11 август на съвместна пресконференция д-р Костадин Коев, кмет на Велинград, Георги Холянов, кмет на Ракитово и кметът на Сърница Неби Бозов се обявиха против инвестиционно намерение за добив и преработване на волфрамсъдържащи руди от находище "Грънчарица-Център".
Николета Манджукова/БТА