/ ThinkStock/Getty Images
Европейската комисия представи редица нови правила за гарантиране на независимостта на медиите в Европа след нарастващите опасения от държавна намеса в източните страни от ЕС като Унгария и Полша.

"Европейският акт за свободата на медиите ще осигури общи предпазни мерки, за да се гарантира, че нашите медии ще работят без никаква намеса, независимо дали тя е частна или държавна", заяви в изявление еврокомисарят Тиери Бретон.

Новият набор от правила ще бъде в защита на плурализма и независимостта на медиите в ЕС, се казва на официалният сайт на ЕК.

Красимира Василева Хаджийска: NOVA участва с две предложения за наградите Emmy тази година

Предложеният регламент включва, наред с другото, предпазни мерки срещу политическа намеса в редакционните решения и срещу надзора. В него се поставя акцент върху независимостта и стабилното финансиране на обществените медии, както и върху прозрачността на собствеността на медиите и на разпределението на държавната реклама. В него се определят и мерки за защита на независимостта на редакторите и за разкриване на конфликти на интереси. Накрая, актът ще разгледа въпроса за медийните концентрации и ще създаде нов независим Европейски съвет за медийни услуги, съставен от националните медийни органи. Комисията прие и допълнителна препоръка за насърчаване на вътрешните гаранции за редакционна независимост.

Заместник-председателят на Комисията, отговарящ за ценностите и прозрачността, Вера Йоурова, заяви: "През последните години станахме свидетели на различни форми на натиск върху медиите. Крайно време е да действаме. Трябва да установим ясни принципи: никой журналист не бива да бъде шпиониран заради работата си; никоя обществена медия не бива да бъде превръщана в пропаганден канал. Именно това предлагаме днес за първи път в историята: общи гаранции за защита на свободата на медиите и плурализма в ЕС".

Европейският акт за свободата на медиите ще гарантира, че медиите - публични и частни - могат да работят по-лесно през границите на вътрешния пазар на ЕС, без ненужен натиск и като се отчита цифровата трансформация на медийното пространство.

Защита на редакционната независимост - регламентът ще изисква от държавите-членки да зачитат ефективната редакционна свобода на доставчиците на медийни услуги и да подобрят защитата на журналистическите източници. Освен това доставчиците на медийни услуги ще трябва да осигурят прозрачност на собствеността чрез публично оповестяване на такава информация и да предприемат мерки с оглед гарантиране на независимостта на отделните редакционни решения.

Забрана за използване на шпионски софтуер срещу медиите - Законът за свободата на медиите включва силни гаранции срещу използването на шпионски софтуер срещу медиите, журналистите и техните семейства.

22 г. затвор за руския журналист Сафронов за държавна измяна

Независими обществени медии - там, където съществуват обществени медии, осигуреното им финансиране трябва да бъде адекватно и стабилно, за да се гарантира редакционната независимост. Ръководителят и управителният съвет на обществените медии ще трябва да бъдат назначавани по прозрачен, открит и недискриминационен начин. Доставчиците на обществени медии трябва да предоставят независимост на информацията и мненията по безпристрастен начин, в съответствие с мисията си за обществена услуга.

Тестове за медиен плурализъм - Актът за свободата на медиите изисква от държавите- членки да оценят въздействието на концентрацията на медийния пазар върху медийния плурализъм и редакционната независимост. Той също така изисква всяка законодателна, регулаторна или административна мярка, предприета от държава- членка, която би могла да засегне медиите, да бъде надлежно обоснована и пропорционална.

Прозрачна държавна реклама - Законът за свободата на медиите ще въведе нови изисквания за разпределянето на държавната реклама за медиите, така че то да бъде прозрачно и недискриминационно. Законът също така ще повиши прозрачността и обективността на системите за измерване на аудиторията, които оказват влияние върху приходите от реклама в медиите, особено онлайн.

Защита на медийното съдържание онлайн - въз основа на Закона за цифровите услуги, Законът за свободата на медиите включва гаранции срещу необосновано премахване на медийно съдържание, създадено в съответствие с професионалните стандарти. В случаи, които не са свързани със системни рискове като дезинформация, много големите онлайн платформи, които възнамеряват да свалят определено законно медийно съдържание, за което се счита, че противоречи на политиките на платформата, ще трябва да информират доставчиците на медийни услуги за причините, преди това сваляне да влезе в сила. Всички жалби, подадени от доставчиците на медийни услуги, ще трябва да бъдат разглеждани приоритетно от тези платформи.

Ново право на потребителите да персонализират медийното си предлагане - Законът за свободата на медиите ще въведе право на персонализиране на медийното предлагане на устройства и интерфейси, като например свързани телевизори, което ще позволи на потребителите да променят настройките по подразбиране, за да отразят собствените си предпочитания.

Препоръката предоставя набор от доброволни мерки, които медийните компании да обмислят, като например условията за независимо създаване на редакционно съдържание, през даване на възможност на журналистите да участват в ключови за функционирането на медиите решения, до стратегии за осигуряване на дългосрочна стабилност на производството на новинарско съдържание.

Европейски пазител на свободата на медиите

Комисията предлага да се създаде нов независим Европейски съвет за медийни услуги, съставен от националните медийни органи. Съветът ще насърчава ефективното и последователно прилагане на медийната правна рамка на ЕС, по-специално като подпомага Комисията при изготвянето на насоки по въпросите на медийното регулиране. Освен това той ще може да дава становища по национални мерки и решения, засягащи медийните пазари и концентрациите на медийния пазар.

Съветът ще координира и националните регулаторни мерки по отношение на медиите извън ЕС, които представляват риск за обществената сигурност, за да гарантира, че тези медии не заобикалят приложимите правила в ЕС. Съветът ще организира и структуриран диалог между много големите онлайн платформи и медийния сектор, за да насърчава достъпа до разнообразни медийни предложения и да следи за спазването от страна на платформите на инициативите за саморегулиране, като например Кодекса на ЕС за дезинформация.

Следващи стъпки

Сега предстои Европейският парламент и държавите-членки да обсъдят предложението на Комисията за регламент в рамките на обикновената законодателна процедура. След като бъде приет, той ще бъде пряко приложим в целия Европейски съюз. Комисията ще насърчи дискусиите, по-специално в рамките на Европейския форум на новинарските медии, относно доброволните практики на медийните компании, свързани с придружаващата препоръка.

„Независимите медии са обществен страж, ключов стълб на демокрацията, както и важна и динамична част от нашата икономика. Те са от решаващо значение за формирането на обществената сфера, за формирането на общественото мнение и за търсенето на отговорност от управляващите. В световен мащаб Европейският съюз остава крепост на свободните и независими медии“, са казва в официално съобщение на ЕК..

Същевременно в ЕС се наблюдават все по-тревожни тенденции. Комисията следи отблизо всички тези тенденции чрез Доклада за върховенството на закона и други инструменти като Монитора на медийния плурализъм. Предизвикателствата, установени в предишните доклади за върховенството на закона, доведоха до няколко инициативи на ЕС, включително препоръка относно безопасността на журналистите и мерки за справяне със злоупотребите при съдебни дела срещу участието на обществеността (SLAPP).
БГНЕС