електронно управление
електронно управление / iStock
Създали сме необходимите технологични възможности за електронна идентификация, заплащане по електронен път на задължения без дължими комисионни и преводни такси, заявяване по служебен път на необходимите удостоверения чрез Системата за междурегистров обмен, които обшините могат да използват, за да взаимодействат все по активно по електронен път с гражданите и бизнеса. Това обяви Николай Минев, директор на дирекция „Системи и компоненти на електронното управление“ в Министерство на електронното управление по време на Годишната среща на местните власти.

Предоставяните 188 електронни административни услуги на всички 300 общини и райони към тях са достъпни на един клик разстояние, централизирано, чрез Портала за достъп до електронни административни услуги на МЕУ. Там гражданите ще могат лесно и бързо да проверят в реално време за налични задължения към общините, както и да ги заплащат онлайн, допълни Минев, съобщиха от МЕУ.

НАП спира стария си електронен портал

Николай Минев посочи, че за последните три години, присъединените към Портала администрации са 499, от които 300 общински. От близо 125 000 заявени е-услуги за периода 2020-2022 г., 25 000 са към общински администрации. Най-често заявявани общински електронни административни услуги са издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местни данъци и такси, за данъчна оценка на недвижим имот и за незавършено строителство.

Важни промени при електронните услуги

По време на срещата, бяха демонстрирани функционалности на Системата за сигурно електронно връчване, Системата за електронни плащания, както и възможностите на Портала и моето пространство за гражданите и бизнеса. Бяха демонстрирани и възможностите за изграждане на сайтове на общини по общ стандартизиран общински шаблон, създаден от МЕУ, по който са изградени над 30 сайта и още над 100 са заявени за изграждане. За периода от 2017 г. до момента, направените заявки към регистри през Системата за междурегистров обмен на документи на МЕУ са близо 204 милиона. Това означава, че на държавата са спестени 204 милиона хартиени листове, подчерта Николай Минев.