КСНС посочи образованието и намаляването на бедността като приоритет
КСНС посочи образованието и намаляването на бедността като приоритет / снимка: Sofia Photo Agency, Юлиана Николова
КСНС посочи намаляването на бедността и образованието като приоритет
69996
КСНС посочи намаляването на бедността и образованието като приоритет
  • КСНС посочи намаляването на бедността и образованието като приоритет

Членовете на КСНС приемат, че изпълнението на споразумението през следващия програмен период в максимален размер е от важно значение за развитието на страната. Това се казва в становището на КСНС относно приоритетите пред страната след заседанието, което продължи два часа.

Подобряване на достъпа до образованието, намаляване на бедността, постигане на устойчиво развитие, развитие на аграрния отрасъл, подкрепа на иновациите, укрепване на институционалната среда, енергийна сигурност и подобряване на транспорта са начертаните от политиците приоритети през следващия период.

КНСН излезе с решение Министерския съвет да организира и проведе информационна програма за запознаване с параметрите за следващия програмен период.

„В националната програма за развитие България 2020 са формулирани осем стратегически приоритета на страната до 2020 г., а именно - подобряване на достъпа и повишаване на качеството на образованието и обучението и качествените характеристики на работната сила; намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване; постигане на устойчиво интегрирано регионално развитие и използване на местния потенциал; развитие на аграрния отрасъл за осигуряване на хранителна сигурност и производство на продукти с висока добавена стойност при устойчиво управление на природните ресурси; подкрепа на иновациите и иновативните дейности за повишаване на конкурентоспособността на икономиката; укрепване на институционалната среда за по-висока ефективност на публичните услуги за гражданите и бизнеса; енергийна сигурност и повишаване на ресурсната ефективност и подобряване на транспортната свързаност и достъпа до пазари", коментира президентът.

КСНС посочи образованието и намаляването на бедността като приоритет
netinfo

 

По думите му Споразумението за партньорство идентифицира основните предпоставки, които ще допринесат за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, съгласно дефинираните в стратегията Европа 2020 цели.

„За приобщаващия растеж това са образование, квалификация и заетост. За интелигентния са инвестициите в наука, иновации и конкурентни малки и средни предприятия. За устойчивия това са свързаност и зелена икономика. В допълнение към трите типа растеж в България е откроена важността на доброто управление чрез повишаване капацитета на администрация и съдебната система, включително електронно управление и правосъдие", каза още президентът.

ВИЖТЕ СТАНОВИЩЕТО И ПРЕДЛОЖЕНИЯТА ЗА ПРИОРИТЕТИТЕ В КОНТЕСТА НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ПАРТНЬОРСТВО С ЕК