Парламентът прие на второ четене промени в Кодекса на труда
Парламентът прие на второ четене промени в Кодекса на труда / снимка: БГНЕС, архив

Парламентът прие окончателно на второ четене промени в Кодекса на труда. Решено беше работодателят да може с предизвестие да прекрати трудовия договор на служител или работник при придобиване на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст.

Прекратяване на трудовия договор без предизвестие може да направи работникът или служителят, когато е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, решиха още депутатите.

Парламентът отмени задължението работодателят да разработва и утвърждава правила за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в предприятието, които не могат да противоречат на нормативните изисквания.

С текст в преходните и заключителните разпоредби на КТ бе променен текст от Закона за държавния служител, с който се допуска в администрации, в които организацията на труда позволява това, да може да се установява работно време с променливи граници. Времето, през което държавният служител трябва задължително да бъде на работа в администрацията, ще се определя от органа по назначаването.

Осигурителните вноски за Държавното обществено осигуряване за лицата, наети по трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа, се внасят авансово върху не по-малко от минималния месечен размер на осигурителния доход, решиха народните представители.

Паричните обезщетения за временна неработоспособност поради трудова злополука и професионална болест на тези лица ще се изплащат за срока на неработоспособността, но за не повече от 90 календарни дни.

Лицата, които са полагали труд по трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа, трябва да уведомяват дирекцията „Бюро по труда” и да декларират размера на полученото възнаграждение до пето число на месеца, следващ месеца, през който е положен трудът.