Обявени са защитени зони Ахелой-Равда-Несебър и Река Янтра
Обявени са защитени зони Ахелой-Равда-Несебър и Река Янтра / Sofia Photo Agency, архив

Обявени са защитени зони "Ахелой-Равда-Несебър" и "Река Янтра", съобщиха от пресцентъра на Министерството на околната среда и водите. Министър Ивелина Василева е издала заповеди за това, които вече са обнародвани в "Държавен вестник" и са влезли в сила.

Териториалният обхват на двете защитени зони е определен с координатните регистри на граничите точки, неразделна част от заповедите. Предмет на опазването в защитената зона "Ахелой-Равда-Несебър" са постоянни морски и сухоземни природни местообитания, включително дюни, както и видове бозайници, земноводни, влечуги, риби и безгръбначни.

Сред ограниченията, които се въвеждат със заповедта, са промяна на начина на трайно ползване, разораване, залесяване и превръщане в трайни насаждения на пасища, мери, мочурища и дюни, увреждане или унищожаване на дюни чрез разораване, разкопаване, засипване, утъпкване, паркиране.

В защитената зона "Река Янтра" се опазват сухоземни и сладководни природни местообитания, както и редица видове бозайници, земноводни, влечуги, риби и безгръбначни. Сред ограниченията, които се въвеждат със заповедта, са разораване и залесяване на поляни и други естествени открити пространства в горските територии, промени в хидрологичния режим на водозависими природни местообитания, реализиране на нови ВЕЦ, както и на нови фотоволтаици и ветрогенератори извън урбанизирани територии.

Ограниченията са задължителни за изпълнение, а нарушителите се наказват съгласно административнонаказателните разпоредби на Закона за биологичното разнообразие.