Близо 5 млрд. евро е държавният дълг през юли
Близо 5 млрд. евро е държавният дълг през юли / снимка: Sofia Photo Agency

4, 927 млрд. евро е държавният дълг на България в края на юли, сочат данните от Министерството на финансите. Вътрешният е 1,567 млрд. евро, а външният е 3,360 млрд. евро. Това представлява спад с около 18,9 млн. евро в сравнение с месец по-рано, но това се дължи главно на валутно – курсовата промяна. 

В края на отчетния период делът на държавния дълг към Брутния вътрешен продукт (БВП) възлиза на 14,2 %, като запазва нивото си от предходния месец. В състава на този индикатор делът на външния държавен дълг е 9,7 %, а на вътрешния държавен дълг е 4,5 % от БВП. В структурата на държавния дълг в края на периода вътрешните задължения заемат дял от 31,8 %, а външните - от 68,2 %.

В края на юли валутната структура на дълга достига следните стойности: 19,1 % - в щатски долари; 52,2 % - в евро; 25,7 % - в левове и 3,1 % - в други валути. Извършените плащания през юли възлизат на 113,7 млн. лева.

По отношение на валутната композиция на плащанията от началото на годината най-съществен е делът на тези в евро, който е 54,1 %, следван от 33,9 % в лева и 10,7 % в щатски долари. Държавногарантираният дълг през месец юли достига до 646,9 млн. евро.

В номинално изражение държавногарантираният дълг бележи намаление приблизително с 15,7 млн. евро, в сравнение с нивото, регистрирано в края на предходния месец. Намалението на държавногарантирания дълг се дължи основно на  извършените плащания, както и на валутно-курсови разлики. Съотношението държавногарантиран дълг/ БВП е в размер на 1,9 на сто.