Концентрацията на серен диоксид в Гълъбово вече е в норма
Концентрацията на серен диоксид в Гълъбово вече е в норма / DarikNews.bg, архив

Концентрацията на серен диоксид в атмосферния въздух на град Гълъбово се понижава и в 16:00 часа е под регламентираната средночасова норма от 350 микрограма на кубичен метър.

Отпада необходимостта от предприетите от  населението предпазни мерки.

Всички пунктове за мониторинг на въздуха в област Стара Загора не отчитат превишения на нормите по контролираните показатели.

РИОСВ – Стара Загора продължава да следи данните за качеството на атмосферния въздух в град Гълъбово и от мониторинговите пуктове в област Стара Загора.

Автоматичната измервателна станция за контрол на въздуха в Гълъбово, която се намира в централната част на града, регистрира днес превишение на алармения праг по показател серен диоксид. Първото превишение е в 12 ч и е било 2, 27 пъти над пределно допустимата концентрация, второто в 13 ч - 2,35 пъти, а в 14 ч - 1,77 пъти.

РИОСВ - Стара Загора уведоми компетентните институции в Община Гълъбово за прилагане на разработения Оперативен план за действие за опазване здравето на населението при превишения на алармения праг за серен диоксид.

Съгласно указанията на Министерството на здравеопазването в такава ситуация населението не трябва да напуска жилищните сгради и работните помещения. Прозорците трябва да се затварят и да се избягват дейности на открито до понижаване на концентрациите на замърсителя.

РИОСВ-Стара Загора предприе мерки за редуциране на емисиите на действащите мощности в енергиен комплекс "Марица изток". На централите са издадени предписания за увеличаване на степента на сероочистване и за намаляване на товара на мощностите на четирите топлоелектрически централи в комплекса, които са източник на емисиите на серен диоксид.

Останалите пунктове за контрол на въздуха в област Стара Загора не са регистрирали превишения на средночасовите норми по контролираните показатели. РИОСВ-Стара Загора продължава да извършва контрол на качеството на атмосферния въздух и ще информира гражданите на Гълъбово при настъпване на промени.