Спад на престъпленията и противообществените прояви сред децата в Сливен

Спад на престъпленията и противообществените прояви сред децата в Сливен
Спад на престъпленията и противообществените прояви сред децата в Сливен / Местната комисия борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните

Спад с близо 40 % на образуваните възпитателни дела за извършени престъпления и противообществени прояви от деца на възраст от 8 до 18 години, отчита Местната комисия борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за 2013-та година в Сливен.

Според данните, получени в отчета този резултат е изключително добър не само за община Сливен, но и за България като цяло тъй като на този етап няма данни в друга община, с характеристика на населението като това на община Сливен да има постигнат такъв процент успеваемост.

„През изминалата година акцентирахме върху превантивните дейности, програми и мероприятия тъй като целта ни беше да се намали броят на извършените престъпления и противообществените прояви от малолетни и непълнолетни на територията на Общината”, съобщиха от комисията. Общо 172 деца и семейства са преминали на възпитателен надзор.

Над 110 деца и семейства, са посетили изцяло безплатните услуги предоставени от Консултативния кабинет – посещения при логопеди, психолози и педагози. Комисията отчита още 10 реализирани превантивни програми в местните училища с теми, свързани с пубертета, насилието и агресията сред подрастващите, наркотичните зависимости, алкохол и тютюнопушене и други като общият брой на обхванатите ученици от тези програми надвишава 2670 младежи.

Посочва се още, че общият брой на изнесените лекции по превантивни програми в училищата е 113. През 2013 година са били  организирани и проведени 4 превантивни мероприятия – Турнир по народна топка за ученици от 4 клас; Общинско състезание по бедствия, аварии и противообществени прояви; „Дни на толерантността” и Общинско състезание „Зная, мога, творя…” като общият брой на обхванатите ученици от тези мероприятия надвишава 1800. През 2013 година са организирани патрули, съдействащи на близо 2000 ученици от кв. „Надежда” , такива се придвижват до 6 ОУ „Братя Миладинови” и 8 ОУ „Юрий Гагарин”.

Закупени  са и жилетки и стоп палки за патрулите. Провеждали са се ежеседмични срещи в кметството на квартала с цел организиране и реализиране на възможни съвместни инициативи, както и срещи с родители на ученици в читалището, а също и с пасторите на църкви в квартала. За изминалата година са били осигурени тренировки по футбол с треньор за учениците от 6 ОУ „Братя Миладинови” и 8 ОУ „Юрий Гагарин”.

Почистен и маркиран е бил терен в кв.„Надежда” за игра на футбол като той е бил оборудван с преместваеми врати. През изминалата година Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните е работила в партньорство с училищни комисии за превенция на противообществените прояви; Районен съд – Сливен; Районна прокуратура -Сливен; Детска педагогическа старя при ОД на МВР Сливен; Звено „Пробация”; Общински съвет по наркотичните вещества и отдел „Закрила на детето”.

Проведено е и обучение на френски юристи, посетили Комисията в Сливен, за европейска обмяна на опит.