Отчет за дейността на евродепутата Евгени Кирилов
Отчет за дейността на евродепутата Евгени Кирилов / netinfo

Отстояване принципите на солидарност и грижа за по-бедните европейски региони при формиране, осъществяване и оценяване на Европейската политика на сближаване е основен приоритет в работата на евродепутата Евгени Кирилов. В досегашния му мандат като член на ЕП произтичат най-вече от приоритетите на Делегацията на българските социалисти, на Групата на ПЕС и дейността му като зам.-председател на Комисията по регионално развитие на ЕП, като заместник-член на Комисията по външни отношения, като член на Подкомисията по отбрана и сигурност, в качеството му на член на съвместните комитети за партньорство на ЕП и на страните от Южен Кавказ - Армения, Азербайджан и Грузия и на заместник-член на Съвместния парламентарен комитет ЕП - Република Македония.

Други основни  приоритети в работата му в Комисията по външни отношения на ЕП са утвърждаване на европейската перспектива на Западните Балкани, постигане на по-голяма сигурност и стабилност в региона на Югоизточна Европа и Черноморския регион, въпросът за европейската енергийна сигурност и разрешаване на все още съществуващите двустранни спорове между България и някои от нейните съседи.

Важна част от приоритетите на Евгени Кирилов в досегашната му дейност са още популяризирането и изграждането на положителен имидж на България в ЕС, осъществено чрез провеждането на редица мероприятия, както и запознаване на българските граждани със структурата и функционирането на европейските институции и възможностите, които те предоставят, осъществено чрез провеждане на редица обучителни семинари в България и посещения на групи в Брюскел. На 16 и 17 март 2009 г. по покана на Евгени Кирилов делегация на Комисията по регионално развитие посети България.

Кирилов внесе 4 поправки по доклад на Комисията по земеделие и развитие на селските райони по предложението на ЕК за "Регламент на Съвета относно общата организация на пазара на вино" и 1 поправка по доклада на Комисията по земеделие и развитие на селските райони към предложението за регламент на Съвета за установяване на общи правила за схемите за пряко подпомагане на земеделските производители по Общата селскостопанска политика.

В досегашната си дейност като член на ЕП Евгени Кирилов има 20 изказвания в пленарна зала и 87 внесени поправки към различни законодателни текстове. Евгени Кирилов внесе редица важни поправки по докладите на Комисията за регионално развитие, свързани с въздействието на политиката на сближаване върху интеграцията на уязвимите общности и групи, градското измерение на политиката на сближаване в новия програмен период, икономическото и социално сближаване и др.

През април 2007 г. на специално тържество в Съвета на Европа в Страсбург, Кирилов получи титлата "Почетен член на ПАСЕ" и почетен медал "като признание за заслуги към европейската кауза".