Средната заплата в Шуменско с над 150 лева по-ниска от тази за страната
Средната заплата в Шуменско с над 150 лева по-ниска от тази за страната / netinfo

Средното брутно възнаграждение в област Шумен за месец октомври 2014 г. е 690 лева, за ноември - 696 лева, а за декември - 714 лева. Така то остава значително по-ниско от това за страната, което за декември е 865 лева.

По размер на средната работна заплата за изминалото тримесечие, област Шумен е на десето място, а за месец декември е на единадесета позиция сред 28-те области в страната. С най-високо средно брутно възнаграждение през последния месец на тримесечието е област София - 1 131 лева, а с най-ниско е област Видин - 597 лева.

През четвъртото тримесечие на 2014 г. средната месечна брутна работна заплата в област Шумен се увеличава спрямо третото тримесечие с 5.3% до 700 лева. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение са „Образование" - с 20.2%, „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване" - с 9.3% и „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива" - със 7.5%, а най-голямо намаление се наблюдава в „Култура, спорт и развлечения" - с 4.0%, „Професионални дейности и научни изследвания" - с 3.4% и „Транспорт, складиране и пощи" - с 2.4%.

През наблюдавания период средното месечно възнаграждение в областта нараства с 5.3% спрямо същия период на 2013 г., като най-голямо e увеличението в икономическите дейности „Операции с недвижими имоти" - със 17.5% и „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива" - с 16.9% и „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване" - с 13.4%.

В област Шумен през четвъртото тримесечие на изминалата година с най-високо средномесечно трудово възнаграждение са наетите лица в икономическите дейности „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива", „Финансови и застрахователни дейности" и „Образование" - 888 лева. Най-ниско платени са наетите лица в „Административни и спомагателни дейности", „Транспорт, складиране и пощи" и „Хотелиерство и ресторантьорство".

Спрямо същия период на предходната година, средната месечна работна заплата през четвъртото тримесечие на 2014 г. в обществения сектор нараства с 9.6%, а в частния сектор - с 3.6%.

По предварителни данни наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Шумен към края на декември 2014 г. намаляват с 1 140, или с 2.6% спрямо края на септември 2014 г., като достигат 42 104. Намаление е регистрирано в 15 икономически дейности, като в процентно изражение намаленето е най-значимо в „Култура, спорт и развлечения" - с 10.5%, „Селско, горско и рибно стопанство" - с 9.2% и „Финансови и застрахователни дейности" - с 6.8%. Увеличение се наблюдава в три от общо 19 икономически дейности, като най-голямо е в „Хотелиерство и ресторантьорство" - с 2.3% и „Операции с недвижими имоти" - с 2.2%.

Относителният дял на наетите е най-висок в дейностите „Преработваща промишленост" и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети" - съответно 27.9% и 17.1%. Съпоставката с четвъртото тримесечие на 2013 г. сочи, че към 31.12.2014 г. наетите лица в областта са със 707, или с 1.7% повече, като в процентно изражение увеличението е най-значително в „Добивна промишленост" - с 60.0%, „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети" - с 19.9% и „Култура, спорт и развлечения" - с 16.8%.

В края на четвъртото тримесечие на 2014 г. наетите в държавното управление в област Шумен са 2 129, в образованието - 4 344, а в „Хуманно здравеопазване и социална работа" - 3 380.

По брой лица, наети по трудово и служебно правоотношение, областта запазва 13 място сред 28-те области в страната. Най-голям е броят на наетите в област София- 703.3 хил., а най-малък в област Видин - 16.6 хиляди.