/ Омбудсман на Република България
Омбудсманът Диана Ковачева възрази срещу поредното увеличение на цената на водата  - този път в областите Шумен, където скокът е с 49,88% и в Пазарджик - 63,50%. На две поредни заседания днес в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) началникът на отдел „Права на потребители на административни и обществени услуги“ към омбудсмана – Нина Бояджиева, изрази категоричната позиция, че повишението на цената на ВиК услугите и в двете области не само ще доведе до несъбираемост на вземанията, но и ще се отрази крайно неблагоприятно на гражданите, които стават все по-затруднени да погасяват сметките си за комунални услуги. Тезата на проф. Ковачева е, че завишената цена не е икономически обоснована, съобщиха от ведомството.

Бояджиева изтъкна редица аргументи като припомни, че съгласно решение от 30 септември 2022 г. на Министерския съвет за област Шумен са предвидени общо 2 779 180 лв. от бюджета за финансиране на ВиК мрежата за три населени места -  гр. Върбица 1 633 259 лв., с. Тодор Икономово - 721 929 лв. и с. Каменяк 423 992 лв.

Допълни, че в същото решение на МС от 30 септември 2022 г. за област Пазарджик са предвидени бюджетни средства за финансиране на ВиК мрежата в размер на 2 805 071 лева, от тях за с. Лесичово -  1 164 380 лв. и за гр. Белово  1 640 691 лв.

В тази връзка Бояджиева попита дали тези средства са включени от КЕВР при определянето на показателите за качество за периода на бизнес-плановете и при двата ВиК оператора.

Тя подчерта още, че в Годишния финансов отчет на ВиК Шумен за 2021 г. е посочено, че са получени компенсации за цените на тока в размер на 5 810 хил. лева за цялата година и попита дали тези компенсации са взети предвид при определяне на средномесечните цени за базовия период април - септември 2021 г.

Същевременно обърна внимание, че няма информация в бизнес плана на ВиК Пазарджик, както и в Доклада на КЕВР какъв е бил размерът на компенсации за цените на тока, които ВиК операторът е получил през 2021 г. и 2022 г.

„Тези компенсации взети ли са предвид при определяне на средномесечните цени за базовия период юли - декември 2021 г.“, попита представителят на националния обществен защитник.

Нина Бояджиева посочи още, че от бизнес плана на ВиК Шумен и ВиК Пазарджик става ясно, че не са предвидени консултации с потребителите към етапа на разработката им.
Подчерта, че Асоциацията по ВиК не е съгласувала бизнес плана на ВиК Шумен – на проведеното заседание на 15 февруари т.г. от 10 общини са участвали 7, като 52,22% от гласовете са били против. Това са представителите на Общините Шумен, Нови пазар, Велики Преслав, Смядово, Никола Козлево, които представляват почти 74% от населението на областта.

КЕВР приема обаче, че бизнес планът е приет от Асоциацията без възражения, защото не е спазен срокът за изпращане на становището на Асоциацията до ВиК оператора - прилага чл. 27, ал. 5 от Наредбата за регулиране на качеството. Това става постоянна практика“, каза Бояджиева.

Тя подчерта, че председателят на ВиК - Шумен, областният управител и представител на държавата, не изпращат становището към ВиК оператора. Няма предвидени и санкции за неизпълнение на това задължение, което в крайна сметка води до резултат, за който е гласувал представителят на държавата, а именно – за бизнес план.

Омбудсманът предлага КЕВР да направи анализ на този проблем и да предприеме необходимите мерки, като предложи промяна в нормативната уредба незабавно, така че становищата на общините да се взимат предвид“, заяви Бояджиева.

Тя изтъкна още, че ВиК Пазарджик няма одобрен бизнес план за периода 2017 г. - 2021 г., поради което и няма извършена корекция с изпълнението на показателите за ефективност на първоначално заложената цена за 2023 г., която е увеличена с 63,50%  в сравнение с 2016 г., т.е. от 1,644 лв./куб. м  на 2,688 лв./куб. м.

Същевременно обърна внимание, че няма представени становища в КЕВР на общините от област Пазарджик и област Шумен към бизнес плановете.