/ ThinkStock/Getty Images
Министерският съвет прие решение за безвъзмездно предоставяне за управление на недвижима културна ценност - изключителна държавна собственост, на община Ловеч за срок от 10 години.

Недвижимата културна ценност е археологически резерват „Вароша” - Средновековна крепост „Хисаря” и се намира в област Ловеч, община Ловеч, град Ловеч, с обща площ на реалната част от резервата 33 085 кв. м.

Дейностите, свързани с опазване на културната ценност и осъществяването на други научни, културни, образователни и туристически дейности ще се извършват в съответствие с изискванията на Закона за културното наследство от Регионалния исторически музей - Ловеч.

БДЖ-Товарни превози“ ЕООД ще продаде чрез пряко договаряне четири апартамента в страната. Три от тях се намират в гр. Белослав, област Варна и един в гр. Първомай, област Пловдив. Тяхната продажба ще се осъществи с настанените в тях наематели.

С продажбата на недвижимите имоти, „БДЖ-Товарни превози” ЕООД ще се разпореди възмездно с активи, които не са необходими за дейността на дружеството и от управлението на които няма съществена икономическа полза.

Правителството предостави на община Лозница правото на собственост върху държавен имот в землището на с. Трапище, община Лозница. Имотът е с площ 19 889 кв. м и е необходим за рекултивация на депо за отпадъци в селото в рамките на регионален проект „Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект в сектор управление на отпадъците в регион Разград“. Проектът се финансира по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“ и основната му цел е да се подобрят екологичните характеристики на района.

На община Куклен се предоставя правото на собственост върху имотите, използвани от Професионална гимназия по селско стопанство-Куклен, за образователни дейности.

Досега гимназията е била публична държавна собственост, управлявана от Министерството на земеделието, храните и горите като неин принципал. Учебното заведение е с отпаднала за ведомството необходимост, тъй като е обявено за общинско училище.

Правителството обяви имоти - публична държавна собственост за частна държавна собственост и ги предостави на община Свищов. Имотите се намират на ул. „Цар Освободител“ № 76 в града и представляват поземлен имот с площ 284 кв. м, заедно е построената в него триетажна сграда.

Те са необходими на общината за работни помещения за служителите на местната администрация и осигуряването на административни дейности. Досега имотите са стопанисвани от Национална агенция за приходите, за нуждите на Териториална дирекция на НАП - Велико Търново и областния управител на област Велико Търново, но са с отпаднала за тях необходимост.

Министерският съвет предостави безвъзмездно на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ) управлението на три имота - публична държавна собственост. Те са разположени на територията на с. Златитрап, община Родопи, област Пловдив.

Това ще позволи реализацията на проект „Модернизация на железопътната отсечка Септември- Пловдив - част от Трансевропейската железопътна мрежа“, Позиция 3: Модернизация на железопътната отсечка Стамболийски-Пловдив, и включения в него пътен надлез при село Златитрап.

Правителството разреши предоставяне на недвижими имоти, собственост на „Напоителни системи” ЕАД, на „Южноцентрално държавно предприятие” – гр. Смолян, „Югоизточно държавно предприятие”-Сливен и „Югозападно държавно предприятие”-Благоевград. Чрез предлаганото решение „Напоителни системи” ЕАД ще намали натрупаните и просрочени задължения към горепосочените три държавни предприятия.