Безработни подават декларация за здравни осигуровки

Безработни подават декларация за здравни осигуровки
Безработни подават декларация за здравни осигуровки / Dariknews.bg

Още 6 работни места в Териториалната дирекция на НАП - Пловдив от понеделник обслужват клиенти, които правят справки и подават  декларации, свързани със здравния им статус. В края на миналата година и първата работна седмица на тази, всеки ден през гишетата на здравното осигуряване минават минимум 270 човека, сочи справката на електронната система за обслужване. Напливът на клиенти е свързан с промените в здравното осигуряване, които влязоха в сила от 1 януари 2010 година.

Прекъсват се здравноосигурителните права на самоосигуряващи се лица, ако те не са внесли повече от три дължими месечни вноски за период от 36 месеца. Периодът се брои до началото на месеца, предхождащ месеца, в който лицето потърси здравна помощ. Правата на лицето се възстановяват от датата на заплащане на дължимите вноски. Ако лицето е платило за оказана медицинска помощ, сумите не се възстановяват. Тази промяна влиза в сила от 1-ви февруари т.г.

От 1-ви януари минималният доход, върху който се осигуряват самоосигуряващите се лица, става 420 лева, а процентът за здравно осигуряване - 8%. Лица, които са трайно безработни и не получават обезщетение от Бюрата по труда, не се осигуряват от държавата, студенти, които са навършили 26 години и не работят, дължат месечно 16,80 лева здравни осигуровки. Вноските се внасят до 10-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят.

До 1 март безработни лица, чието задължение сами да внасят здравни осигуровки, е възникнало преди 1 януари т.г. , подават еднократно декларация - образец № 7, в ТД на НАП по местоживеене.  Декларацията може да се изпрати по пощата с обратна разписка. Лица, за които е възникнало задължение сами да се осигуряват след 1 януари, подават декларация № 7 в срок до края на месеца, следващ месеца на възникване на обстоятелството за самоосигуряване. 

Образецът на декларацията може да се изтегли от страницата на НАП - www.nap.bg, или да се получи от гишетата по места. Наказателната санкция за физическо лице за неподадена декларация образец 7, е глоба от 500 до 1000 лева  за първо нарушение. Повторното се наказва с глоба от 1000 до 3000 лв.