/ ThinkStock/Getty Images
Националната агенция за приходите напомня, че до 15 март е срокът за подаване на справката по чл. 73, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) за изплатени доходи на физически лица през 2018 г.

Мобилно приложение следи за неплащане на данъци

В случай, че сте платец на доходи, посочени в чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ, следва да представите в НАП справка по образец за тези доходи. При повече от 5 физически лица, справката се предоставя само на електронен носител във формат и по ред, одобрен от изпълнителния директор на НАП.

Фирмите подават в НАП данни за платени доходи на физически лица

Най-бързо и лесно декларацията се подава по интернет с персонален идентификационен код. Повече информация може да намерите на интернет страницата на НАП на адрес www.nap.bg в рубриката „Актуално“.