Районна прокуратура- Дупница отчита подобряване на дейността си
Районна прокуратура- Дупница отчита подобряване на дейността си / Маргарита Петрова, Дарик- Кюстендил, архив

Увеличение в броя на наблюдаваните и новообразуваните досъдебни производства, в сравнение с предходните две години, отчитат от Районна прокуратура- Дупница. Броят на новообразуваните възлиза на 1370, спрямо 1322 за 2014 г. и 1368 за 2013 г. През 2015 г. е налице значително увеличение на внесени в съда прокурорски актове - 485, срещу 537 лица. От тях 247 обвинителни акта, 170 споразумения и 68 предложения по чл. 78а от НК.
Структурата на престъпността по внесени в съда от Районна прокуратура гр. Дупница прокурорски актове, се запазва непроменена в сравнение с предходните 2014 г. и 2013 г. На първо място са общоопасните престъпления, следвани от престъпленията против собствеността и престъпленията против стопанството. В сравнение с предходният отчетен период се наблюдава увеличение на внесените в съда наказателни производства за престъпления против собствеността.
Влезли в сила са общо 437 бр. осъдителни и санкционни решения. Делът на осъдените лица с влязъл в сила осъдителен съдебен акт, спрямо общия брой на лицата с постановен окончателен акт (осъдителен или оправдателен) се запазва висок . Налице е значителен процент на осъдителните и санкционни решения от Районен съд Дупница, което безусловно е резултат от подобряване качеството на работа и прецизното осъществяване на прокурорските функции в наказателния процес като цяло.
Делът на оправданите лица, с влязъл в сила оправдателен съдебен акт спрямо общия брой на лицата, с постановен окончателен съдебен акт се запазва на ниско ниво.
През 2015г. в Районна прокуратура Дупница се наблюдава повишена активност на прокурорите в международната правна помощ, значително надвишаващ постигнатите в тази насока резултати през последните години.
Сериозно внимание бе обърнато на дейността по превенция и запознаване на подрастващите ученици с престъпленията, в които могат да бъдат въвлечени и популяризиране на работата на прокуратурата сред младите хора.
Като цяло 2015 година е успешна за РП Дупница, с продължаваща тенденция за подобряване на дейността й, пише в отчета за 2015 г.