Земеделските производители могат да не внасят до 60% от  корпоративния си данък
Земеделските производители могат да не внасят до 60% от корпоративния си данък / Дарик Габрово, архив

 

Регистрираните земеделски производители няма да са задължени да внасят до 60 % от дължимия корпоративен данък върху печалбата им от земеделска дейност, ако са инвестирали тези средства в покупката на нови сгради и машини, съобщават от териториалната дирекция на Националната агенция по приходите. Това стана възможно след като Европейската комисия даде положително становище за съвместимост с правилата на ЕС в областта на държавните помощи на предвиденото в Закона за корпоративното подоходно облагане данъчно облекчение за земеделските производители.

За да се възползват от облекчението, земеделските производители задължително трябва да инвестират преотстъпените средства в изграждане или придобиване на нови сгради или да си купят нови машини и оборудване. Допълнително условие е активите да са придобити при пазарни условия, а максималният размер на преотстъпения данък да не превишава 50 на сто от стойността на придобитите сгради и техника.

За да се възползват от помощта, земеделските производители трябва да продължат да осъществяват дейността си за период от още поне три години след годината на преотстъпване. Получатели на тази държавна помощ могат да бъдат регистрирани земеделски производители, които са юридически лица и еднолични търговци. Облекчението не могат да получат производители, които имат публични задължения, както и такива, които са предприятия в затруднение, ликвидация или са получили други помощи.

Данъчното облекчение ще се ползва с подаването на годишните декларациите за облагане с корпоративни данъци - за юридическите лица или с годишните декларации за облагане на доходите на физическите лица - за едноличните търговци. Земеделските стопанства нямат задължение да доказват предварително инвестициите си. Това ще бъде задача на НАП през 2012 г. Тогава инспекторите на агенцията ще направят проверки на всички, ползвали облекчението, за това дали преотстъпването на данъка е станало по правилата. Всички земеделски производители, които подават декларации тази година (за доходите си от 2010 г.), могат да се възползват от облекчението.

Задължително условие е  те да купят активите, за които се преотстъпва данъка, до края на 2011 г. От НАП напомнят, че от тази година регистрираните земеделски производители плащат данъци върху доходите и субсидиите, получени през 2010 г. Тези от  тях, които са регистрирани като физически лица, могат да приспаднат 60% нормативно признати разходи. Досега земеделските производители декларираха своите доходи пред НАП, но не плащаха данъци.