/ ThinkStock/Getty Images
Общински съвет-Габрово открива процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд-Габрово С Решение № 36 от 20 декември 2019 г., Общински съвет открива процедура за определяне на 22 броя съдебни заседатели за Районен съд Габрово.

Промяна на правилниците на програми „Култура“ и „Младежки дейности“ на Община Габрово

Провеждането на процедурата следва да се извърши съгласно приложимите правила и разпоредби на чл. 68 и следващите от Закона за съдебната власт - ЗСВ. Срокът за подаване на документи от кандидатите за съдебни заседатели за Районен съд Габрово е 31 януари 2020 г.

80 000 лв. за подпомагане на нуждаещи се от Хосписа грижа в бюджета за 2020 г.

Кандидати за съдебни заседатели могат да бъдат всички български граждани, които отговарят на изискванията по чл. 67, ал. 1 от ЗСВ. Кандидатите за съдебни заседатели подават до Общински съвет, следните документи:

1. подробна автобиография, подписана от кандидата;
2. нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;
3. медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;
4. данни за контакт на две лица, към които Общински съвет Габрово да се обръща за препоръки;
5. мотивационно писмо;
6. писмено съгласие;
7. декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ;
8. документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.


30 000 лв. за двойките с репродуктивни проблеми в Габрово за 2020 г.

Документите се подават в деловодството на Община Габрово с придружително писмо, което следва да съдържа трите имена, адрес, професия, месторабота, телефон и e-mail на кандидата.