Африканска чума сред прасетата
Африканска чума сред прасетата / свине / iStock/Getty Images

Във връзка с усложнената епизоотична ситуация в България по отношение на болестта Африканска чума по свинете, на свое заседание Областната епизоотична комисия реши:

Всички обекти тип „заден двор” в областта представляват висок епизоотичен риск за разпространение на заболяването и собствениците следва да предприемат незабавно мерки описани в Писмо изх.№91-726 от 29.7.2019 г. на Министъра на МЗХГ до областните управители – изколване на прасетата.


Кметовете на населените места в областта да поставят информацията по т. 2 на видно място във всяко кметство и одобрените списъци за компенсации на собствениците на задни дворове при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679.

Забранява се движението на свине на територията на област Габрово, с изключение на случаите описани в Заповед РД 11-1469/26.07.2019 г. на изпълнителния директор на БАБХ.

свине
iStock/Getty Images

Продължаване на съвместни проверки с МВР, местната власт и представители на Областна дирекция „Земеделие” на свиневъдни обекти, нерегистрирани по реда на Закона за ветеринарно медицинската дейност.

Служителите на ДГС, ДЛС и представителите на ЛРС да предприемат действия по изпълнение на заповед РД48-48/31.7.2019 г. на министъра на земеделието, храните и горите. Въвеждане на протоколи в модул ЛОВ на мястото на отстрел/намиране на дива свиня. Изпращане на проби за АЧС в НДНВМИ.

Продължаване на съгласуване на терените за загробване в общините. Приоритет терена определен за индустриалната ферма.

Периодично последващо почистване и дезинфекция на пътни отбивки, паркинги и на места за почивка на пътуващите по републиканските пътища, както и поставяне на специални кошове за хранителни отпадъци. На територията на националните паркове с цел предотвратяване на разпространението на заболяването чрез замърсено облекло, оборудване, суровини и храни, следва да се осъществи ежедневен мониторинг на преминаващите туристи и почистване на отпадъците.

Засилени проверки от страна на пътна полиция за нерегламентиран превоз на живи животни.

Собствениците на животновъдни обекти да поддържат строги мерки за охраната и биосигурност и недопускане на външни лица в обектите. Да извършват дезинфекция на влизащите и излизащи транспортни средства.

Определяне на ред и правила за достъп до инфектирана зона съобразно мерки за биосигурност съгласно Заповед №РД48-48/31.07.2019 г.

Задължително съгласуване на местоположението на площадките за заграбване с ВиК операторите съгласно писмо с №04-15-120/16.08.2019 г. на Кирил Ананиев, министър на здравеопазването.

След представяне и обсъждане на 53 списъка на заколени прасета в обекти тип ”заден двор” в населени места в област Габрово, председателят на комисията да ги представи на Областен управител Габрово за заверка.

Данните от заверените списъци да бъдат обобщени в таблица Excel-формат, която в най-кратък срок да бъде изпратена до Министерство на земеделието, храните и горите като базова информация за изплащане на обявеното подпомагане.