Закриват старото депо в Разлог
Закриват старото депо в Разлог / Снимка: Община Разлог

Община Разлог изпълнява проект за ефективно и екологично рекултивиране и закриване на общинското депо за неопасни отпадъци в местността Седръч. Важно е да се опазят компонентите на околната среда – води, въздух и почви. Количеството извозени отпадъци до момента е 298 540 кубически метра.

Основните дейности в обхвата на проекта включват техническа и биологична рекултивация. Техническата рекултивация се състои от изграждане на дренаж за предпазване на основата от преовлажняване и хлъзгане; нови отводнителни канали за повърхностни води; изграждане на газови кладенци по табана на тялото на отпадъците; тръбна корекция на дерето,както и изграждане на мониторингова система – за подземните води и топографията на депото.

Биологичната рекултивация ще обхване озеленяване на нарушения терен на депото чрез тревна, храстова и дървесна растителност, като се отчитат нейните санитарно-защитни свойства, декоративни качества и устойчивост към опасни вещества, отделяни в атмосферния въздух и почвата от отпадъците.
Във връзка с проекта Община Разлог ще изпълни и оформянето на обслужваща инфраструктура - обходни технологични пътища, както и път за достъп до обекта.
С предвидените рекултивационни мероприятия общината ще осигури защита срещу разпространение на вредни емисии, образуване на инфилтрат и ще подобри ландшафта на района. Дейностите по проекта не предполагат замърсяване на почвите, водите и атмосферния въздух в района и при строителството, и по време на експлоатацията.