библиотека Враца
библиотека Враца
Банка ДСК, дъщерното ѝ дружество Регионален фонд за градско развитие АД и Община Враца сключиха договор за кредит в размер на 1 166 604 лв., включващ съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020“, предоставено чрез Фонд на фондовете. Заемните средства ще послужат за основен ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност в Регионална библиотека „Христо Ботев“ в град Враца.

· Над 1,1 млн. лв. е финансирането, осигурено от Регионален фонд за градско развитие АД и Банка ДСК АД

· Собствен ресурс на Общината - 43 865 лв.

· Безвъзмездна финансова помощ, осигурена по ОП „Региони в растеж 2014-2020“ – 415 853 лв.

Проектът се реализира с комбинирана подкрепа с безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ и финансов инструмент от „Регионален фонд за градско развитие” АД, в качеството си на Мениджър на финансов инструмент на Фонд на фондовете „Фонд за градско развитие за Северна България” по същата програма, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, както и чрез собствен финансов ресурс на Общината.

Бюджетът на проекта предвижда подмяна на дограма, поставяне на нова топлоизолация, подмяна на отоплителна и вентилационна инсталация, основна реконструкция на покрив, подмяна на интериорни врати, въвеждане мерки за пожарна безопасност, ремонт на ВИК и електрически инсталации, изграждане на съоръжения за лесен достъп за хора в неравностойно положение и др.

Предвидените дейности ще допринесат за подобряване на енергийната ефективност, модернизиране на интериора на среда и повишаване комфорта на читателите в библиотеката. Сградата ще придобие реновиран и приветлив облик. След ремонтните дейности се предвижда да стартират и нови занимания за малки и големи с цел да се генерират допълнителни приходи и библиотеката да продължи да обогатява своя книжен фонд.

Създадена през 1954 г., регионална библиотека „Христо Ботев“ е с емблематично значение за развитието на град Враца. Сградата, в която се помещава тя, е разположена в самия център на града, на една от най-привлекателните търговски улици - „Петропавловска“. Библиотеката разполага с 257 000 библиотечни документи от всички отрасли на знанието, като ежегодно фондът й се допълва с около 5 000 нови издания. Общо над 5 000 граждани, от деца до пенсионери включително, ползват услугите на библиотеката, като тази бройка нараства непрекъснато. Очаква се с настоящия проект да се затвърди ролята на библиотека „Христо Ботев“ като координационен, експертен и квалификационен център за библиотеките от област Враца.

За Регионален фонд за градско развитие(РФГР), (www.jessicafund.bg), дъщерно дружество на Банка ДСК

Регионалният фонд има мандат от Фонда на фондовете за управление на Фонд Север, част от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. РФГР финансира публични и частни проекти при преференциални условия, което дава възможност за реализиране на проекти с висока обществена значимост в 17-те най-големи общини от Северна България, които трудно биха били финансирани по традиционните банкови условия. Фонд Север е естествено продължение на инициатива JESSICA от предходния програмен период, чийто рециклиран ресурс остава на разположение за допустими градски проекти в Пловдив, Стара Загора, Бургас, Варна, Русе и Плевен.

Фонд на фондовете

Основната дейност на Фонда на фондовете е структурирането и управлението на финансови инструменти, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове.
Дружеството управлява публичен ресурс в размер на над 660 милиона евро и предлага на пазара широк диапазон от дялови и дългови финансови инструменти за подкрепа на публичния и частен сектор.