/ iStock/Getty Images
От днес избирателите, болни от COVID-19 или контактни, поставени под задължителна карантина, могат да подават заявления за гласуване в подвижна избирателна кутия за парламентарните избори на 2 октомври. Това се постановява с решение на Централната избирателна комисия (ЦИК). 

За да бъдат включени в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия, те трябва да подадат заявление за вписване до кмета на общината/района/кметството/кметския наместник до изборния ден включително.

Заявлението (Приложение № 67-НС от изборните книжа) може да бъде подадено саморъчно - подписано от избирателя, или подадено от пълномощник с пълномощно в свободен текст, без да е необходима нотариална заверка на подписа на заявителя, по пощата или по факс. Заявлението може да бъде подадено и по електронен път през интернет страницата на съответната община, без да се изисква квалифициран електронен подпис (КЕП). 

Условието за гласуване в подвижна избирателна секция е в населеното място, където избирателят ще упражни правото си на глас, да има предвидена подвижна секционна избирателна комисия (ПСИК) за гласуване на избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборно помещение.

Избирателите, поставени под задължителна карантина, гласуват при спазване на всички противоепидемични мерки, след като са гласували всички включени в списъка избиратели с трайни увреждания.

Ако един избирател отговаря едновременно на изискванията за гласуване с подвижна избирателна кутия за гласуване на избиратели с трайни увреждания и е поставен под задължителна карантина, той гласува в периода за гласуване на избиратели, поставени под изолация.

Секции за гласуване в болници, социални заведения и места за задържане се обявяват 48 часа преди изборния ден, съгласно Изборния кодекс.  
БТА