Въвеждат обучението чрез работа в професионалното образование
Въвеждат обучението чрез работа в професионалното образование / снимка: Sofia Photo Agency, архив

Депутатите решиха, че професионално образование може да се осъществява и по пътя на обучение чрез работа. Това стана с приемане на второ четене на текстове в Закона за професионалното образование и обучение.

Обучението чрез работа (дуално обучение) е форма на партньорство между професионални училище, гимназия, колеж или център за професионално обучение, и един или няколко работодатели, която включва практическо обучение в реална работна среда и обучение в училище, гимназия, колеж или център за обучение.

В професионалните гимназии и училища обучението чрез работа се организира в XI и XII клас за ученици, които са навършили 16 години. Професионални знания, умения и компетентности могат да се придобият и чрез неформално обучение и самостоятелно учене.

Въвежда се кредитната система в професионалното образование.  Кредити може да се натрупват с цел придобиване на професионална квалификация по професия и/или да се прехвърлят за придобиване на квалификация по друга професия от същото професионално направление.

Условията и редът за присъждане, натрупване и трансфер на кредити се определят с наредба на министъра на образованието и науката. Решено беше, че определени професии от Списъка на професиите за професионално образование и обучение може да се утвърждават като защитени от държавата на областно ниво. Списъкът със защитените от държавата професии, както и критериите за определянето им се приемат с акт на Министерския съвет. Списъкът се актуализира ежегодно до края на месец октомври на съответната година.