Съставят акт за замърсяването на река Пясъчник с фекалии
Съставят акт за замърсяването на река Пясъчник с фекалии / DarikNews.bg, архив

Експерти на РИОСВ-Пловдив и Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" извършиха проверка по жалба на инициативен комитет от с.Труд. Жителите на селото се оплакват от задушливи миризми и вливане на отпадъчни води в река Пясъчник от централа за производство на електроенергия чрез използване на биомаса. Обектът е експлоатиран от "Билд Инвест сит" ЕООД.

Проверката установява нерегламентирано заустване в реката на отпадъчни води с битово-фекален характер, за което ще бъде съставен акт за административно нарушение.

При обследването не е установена миризма около обекта и в населеното място. Такава е усетена само на територията на централата. Не се използват суровини, които не са разрешени. Няма и превишаване на нормите за шум. При проверката са присъствали представители на Инициативния комитет, но не са били допуснати до обекта.

През последната година в с.Труд са извършени 7 проверки от РИОСВ-Пловдив по сигнали на местни жители. Направени са и две планови - едната е свързана с  контролни измервания на емисиите в атмосферния въздух от комина на когенератора, а другата - с дневни еквивалентни нива на шум, излъчван в околната среда от обекта. Установени са превишения на нормите за азотни и серни оксиди, за което на дружеството ще бъде наложена месечна санкция.

Инсталацията за производство на електро- и топлоенергия от биомаса в с.Труд е минала през всички законови процедури за инвестиционно предложение. То е оповестено в общината и в кметството на селото и не са постъпили възражения за бъдещата дейност на обекта.

През 2012 г. е издадено решение за преценка необходимостта от извършване на ОВОС със заключение, че дейността няма отрицателно въздействие върху видовете, предмет на опазване, и не е необходимо изготвяне на доклад.

През 2014 г. е извършена промяна в обстоятелствата в инвестиционното предложение, свързани с изменение на технологията - замяна на пиролизата на суровината с анаеробно разлагане - ферментация. Обектът е въведен в редовна експлоатация през март 2015 г. по реда, определен в Закона за устройство на територията от ДНСК-София.

Други новини от Пловдив