Методиката на НЗОК е приета от Надзорния съвет
Методиката на НЗОК е приета от Надзорния съвет / Sofia Photo Agency

Надзорният съвет на НЗОК е приел методиката за финансиране на болниците, предложена от нейния директор доктор Нели Нешева. Според нея средствата за болнична помощ за 2011 г. ще са точно толкова, колкото са били и през 2009 г. Здравният министър д-р Стефан Константинов определи преди дни методиката като „задържане на статуквото и бързо пилеене на пари". Според него с така предложената система за плащане по-малко пациенти ще имат достъп до лечебните заведения през тази година.

Пред Дарик шефът на НЗОК д-р Нели Нешева заяви, че министърът е дезинформиран от съветниците си за предложената методология. В Надзорния съвет на касата има представители на министерствата на здравеопазването и на транспорта, информационните технологии и съобщенията, НАП, пациентските организации, синдикатите и работодателите. Утре от касата ще дадат повече информация за новата методика.

Петте нови принципа в правилата за разпределение на средства за болнична помощ през 2011 година са:

1. Всяка районна здравноосигурителна каса ще изготвя освен базови годишни бюджети и прогнозни бюджети за 2011 г. на лечебните заведения за болнична помощ в съответствие с новите разрешителни за дейност и нивата на компетентност на лечебните заведения, които ще отразяват промяната в броя на сключените договори по клинични пътеки, както и промяната в цените и обема дейност, съгласно ПМС № 304 на Министерски съвет от 17.12.2010 г.

2. Постоянно действаща комисия в НЗОК, с участието на директорите на Регионалните здравно-осигурителни каси (РЗОК), ще анализира прогнозните бюджети на лечебните заведения за болнична помощ и базовите годишни бюджети. В края на всяко тримесечие, при необходимост и след анализ комисията предлага корекция на бюджетните сметки на РЗОК, респективно лечебните заведения за болнична помощ, като отчита промените в обективните обстоятелства.

3. НЗОК дава възможност на управителя/изпълнителния директор на лечебното заведение за болнична помощ да преразпределя предоставените му средства по месеци, като не надвишава определената от РЗОК обща стойност за тримесечие.

4. НЗОК дава възможност на управителя/изпълнителния директор на лечебното заведение за болнична помощ да предлага на директора на РЗОК прехвърляне на неизразходвани в рамките на предшестващо тримесечие средства в следващо тримесечие преди изтичането му, размерът на които не надвишават утвърдената обща годишна стойност на средствата. След одобрение и утвърждаване от Надзорния съвет на НЗОК, както и от постоянно действащата в НЗОК комисия (съставът на която се утвърждава от Надзорния съвет), изпълнителят подписва допълнително споразумение с отразената в него промяна.

5. НЗОК ще заплаща в пълен размер отчетените дейности по КП №141 „Раждане, независимо от срока на бременността, предлежанието на плода и начина на родоразрешение" и КП №279 „Грижи за здраво новородено дете", съгласно приоритетите, заложени в „Национална здравна стратегия 2008-2013 г."