/ iStock/Getty Images
Министерският съвет одобри проекта на Програма за транснационално сътрудничество „Евро-Средиземноморски басейн“ 2021-2027 (EURO-MED). С решението на правителството се осигуряват условия за пълноценното участие на български бенефициенти в новата програма на Европейския съюз за териториално сътрудничество. Страната ни ще може да се включи в нея с цялата си територия, а национален орган ще е Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Програма EURO-MED обхваща 69 региона от ниво 2 (NUTS II) в 10 страни-членки на ЕС и четири кандидат-членки. Това представлява 25% от територията на съюза, с над 140 млн. души население.

Държавите, участващи в програмата, са България, Кипър, Хърватска, Франция, Гърция, Италия, Малта, Португалия, Словения и Испания, както и четири държави кандидат- членки на ЕС - Албания, Черна гора, Република Северна Македония и Босна и Херцеговина.

Общият бюджет на програмата за периода 2021-2027 г. е в размер на над 293 млн. евро, от които 80% се предоставят от Европейския фонд за регионално развитие.

Тя ще финансира съвместни проекти в рамките на три приоритета: Иновации, Околна среда и Управление.

Бенефициенти могат да бъдат национални, регионални и местни власти, университети, изследователски центрове, асоциации, неправителствени организации, граждански обединения и мрежи и други.

Основната цел на програмата е да допринесе за прехода към неутрално по отношение на климата общество, като същевременно гарантира устойчивия и иновативен растеж на регионите, в съответствие с новата политика на сближаване на ЕС.