/ БГНЕС
Публична лекция за разследващите органи в България и специални разузнавателни средства, ще води министърът на МВР Бойко Рашков. 

Лекцията ще се проведе на 27 юни, понеделник, от 11.30 часа в аулата на Академията на МВР. В програмата са предвидени две теми.

Първата от тях е „Разследващите органи в България – история, състояние и перспективи“. 

Ще бъде представено накратко историческото развитие на следствения апарат. Ще бъде поставен акцент върху мястото на следствието в структурата на МВР, факторите и процесите, довели до неговото самостоятелно отделяне в края на миналия век. Ще бъде анализирана неговата роля и място към настоящия момент като част от съдебната власт. В лекцията ще се представи текущото състояние на разследването в МВР и по-специално на разследващите полицаи, ще се посочат някои проблеми и ще се дискутират възможните пътища за тяхното преодоляване.

Втората тема е „Специални разузнавателни средства – необходимост и предизвикателства в наказателното производство“. 

Ще бъдат разгледани специалните разузнавателни средства като един от способите за събиране и проверка на доказателства. Ще се акцентира на тяхното значение в наказателното производство и обстоятелството, че с тях се ограничават конституционни права и свободи на гражданите. Ще бъде разгледан въпросът за причините и факторите, предизвикващи засиления обществен интерес към темата. В ретроспективен план ще бъде представена системата за контрол върху използването на специални разузнавателни средства, промените които настъпиха и нуждите към днешна дата за нейното подобряване и връщането на общественото доверие към държавните органи, ползващи и експлоатиращи СРС. 
 
МВР