„Фич потвърди кредитния рейтинг на България
„Фич потвърди кредитния рейтинг на България / снимка: БГНЕС

Международната рейтингова агенция Фич (Fitch Ratings Ltd.) потвърди дългосрочния кредитен рейтинг BBB-/ВВВ (с латински букви) на България съответно в чуждестранна и местна валута със стабилна перспектива. Краткосрочният кредитен рейтинг в чуждестранна валута също беше потвърден на F3, както и таванът за страната на ВВВ+. Рейтингът на неосигурените български държавни облигации в чуждестранна и местна валута също е съответно BBB- и BBB, съобщиха от Дирекция "Връзки с обществеността и протокол" на Министерството на финансите.

Това е второто за тази година потвърждаване на рейтинга на страната от Фич след оценката през януари. Определянето на стабилната перспектива показва, че рисковете за кредитния рейтинг на страната са добре балансирани. Според агенцията факторите, които заедно или поотделно биха могли да доведат до повишаване на кредитния рейтинг, включват въвеждането на ключови структурни реформи, които ще доведат до по-висок икономически растеж и по-нататъшно значително понижаване на външната задлъжнялост на страната. Рисковите фактори, които биха могли да предизвикат негативна преоценка на кредитния рейтинг, са свързани с евентуален макроикономически или геополитически шок, който ще влоши икономическата ситуация в страната, или със събития, които биха подкопали традиционно силни страни на България в подкрепа на рейтинга - евентуално съществено отклонение от официалните бюджетни цели или евентуална поява на нестабилност в банковия сектор.

Според оценката на Фич случващото се през последните седмици не крие риск за цялата банкова система и не представлява опасност за валутния борд, който е подкрепен от значителни международни резерви. Банковият сектор е с добри средни показатели за капиталова адекватност, ликвидност и печалба, а необслужваните кредити вече не нарастват, отбелязват от агенцията.

Икономическият растеж на страната изостава спрямо средното ниво в категорията ВВВ. Структурни проблеми възпрепятстват по-високия растеж и ускорената конвергенция спрямо стандарта на живот в западноевропейските страни. Нарастването в потреблението на домакинствата в страната и подобряването на икономическата активност в еврозоната, която е основен търговски партньор на България, ще бъдат двигатели на растежа през 2014 и 2015 година.

Експертите от Фич отчитат благоприятната позиция на страната по отношение на държавния дълг, който през 2013 г. е 18,9% от БВП, като нивото му заема втората най-ниска стойност в сравнение с останалите страни от ЕС и е много по-нисък от средното ниво от 40% за държавите с рейтинг ВВВ.

В доклада се отчита също, че въпреки нарастването на бюджетния дефицит от 0,8% през 2012 г. на 1,5% на начислена основа през 2013 г., нивото остава умерено. Фич прогнозира, че след лекото покачване през 2014 г. бюджетният дефицит ще се приближи до средносрочната бюджетна цел от 1% от БВП.

Отчита се, че България поддържа значителен фискален резерв в размер на 7,5% от БВП към април 2014 година. България регистрира излишък по текущата сметка в размер на 1,8% от БВП през 2013 г. при отрицателна средна стойност от 1,4% на индикатора за останалите държави със сходен рейтинг.

От Фич прогнозират леко понижение на баланса по текущата сметка през 2014 - 2015 г., което отразява подобрението във вътрешното търсене и покачването на вноса. Размерът на текущата сметка, наред с продължаващото акумулиране на чуждестранни активи от местните банки ще подкрепи свиването на нетния външен дълг на страната и през 2015 г. той ще съответства на средното ниво в категорията ВВВ.