Благоевград

Коментари

Коментирай

Подреди: Първите отгоре Последните отгоре

#112

Андрей Бердянск Украина - 08.11.2014 г. 06:13:05

Здравствуй Мирчо! Я жил у вас в 1993году, я часто вспоминаю вас, как Эмилия, Петка, Стойча?

#111

Мирчо Люнгов - 03.08.2011 г. 12:24:42

Прав сте господин Един: Аршинков в сравнение с шампионката Бельова е аматьор!

Чрез Председателя на БлОС
До:
Гл. инспектор на ИВСС
Председателя на ВСС
Представителя на ЕК за България
Копие:
„Да! Антимафия”
Гражданска инициатива „Справедливост”

СИГНАЛ
от Мирчо Стоев Люнгов; ищец по: гр.д. 981/2011 г. по описа на БлРС (гр.д.550/2011 г. по описа на БлОС) и гр.д.1027/2011 г. па описана БлРС (гр.д.551/2011 г. по описа на БлОС); Благоевград, ул.”Ст. планина”№4; ЕГН 5109050089
E-mail w.w.w.mirchol@abv.bg

УВАЖАЕМА Г-ЖО ГЛ.ИНСПЕКТОР,
УВАЖАЕМА Г-ЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВСС,
УВАЖАЕМА Г-ЖО ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ЕК ЗА БЪЛГАРИЯ,
Свикнахте с писанията ми и вече не получавам никакви отговори, защото навярно ме възприемате за луд безделник- въпреки че фактите, за които Ви информирам винаги са били подкрепяни с документи и никога не са били голословни твърдения!
Казано най-общо, в онова, което коментирам, става дума за това:
- как управляваната от Катя Бельова институция на двете си равнища е превърната в частен съд заради удостояването ми с единодушни 100% самоотводи в двете инстанции с някакви смешни (ако не бяха жалки) аргументи, за мнимия от моя страна подбор на удобен съдия, или самоотводи в солидарност с ненадлежните… Отводите, които правя на ограничено число съдии имат винаги ясно и видимо лице: те са ненадлежните (станали съдии със заобикаляне на Закона) и проявилите необективност в мои предишни съдебни актове.Т.е., претенциите ми са за обективен и честен съд.;
- как, ако се случи Бельова да ми гледа дело, за да прикрие гафа на колегите си (случи се веднъж), то тя съвсем елементарно и НЕГРАМОТНО- без да чете и преодолява въззивната ми жалба, потвърждава първоинстанционното решение С ПИСМЕНО ИЗКАЗАНИ ЛЪЖИ, прескачайки всички предявени мои аргументи в становищата и писмената ми защита, проявявайки даже законотворчиство?! (Не се заблуждавате, определението за писменото й „правно” поведение е точно!)
В края на м.март и началото на м.април на 2011 г., заведох три гр. иска по чл.270 ал.2 от ГПК заради ненадлежност на докладчика от втора инстанция Емилия Топалова. Единият от исковете (720/2011 г. по описа на БлРС) се гледа от командированата окръжен съдия Масева след самоотводите на 100% в БлРС. Изявената моя воля (виж 1 от приложението) тя да се произнесе и по другите два иска, тъй като са идентични, защото се отнасят до актовете на един и същи съдия, защото са по деликтни казуси, и защото текста на исковите молби е един и същ- остана без уважение. Този гледан от Масева иск е вече със с.р.№5697/29.07.2011 г. по описа на БлРС- а текстът му беше изготвен с точно същия словоред думи, структура и доказателствени средства, както са изградени двата иска, които са обект на сигнала ми, но които, не само, че не са стартирани като процес, но заради специфичното съдържание на ГПК в Разлог- бяха закрити като производство!
Преди месец г-жо Гл.инспектор (на 29.06. 2011 г.) Ви изпратих сигнал (вижте отново 2 от прил.), в който коментирах нарушаването на правата ми във вид на разхождане и заточаване на споменатите в преамбюла два мои иска (981/2011 г. и 1027/ 2011 г. по описа на БлРС) из целия съдебен район, въпреки няколкократно изразяваната моя воля, те да се гледат в града, където си плащам данъците. В подобна съдебна и гражданска терапия, да се гледат делата ми в селищата на целия съдебен район, че и в съседния участвам повече от две години време! Ефектът е същият- отмъстителност и незаконосъобразни актове!
На 29.06. 2011 г. получих две разпореждания на Районен съд- Разлог (3341 и 3343), в които съдия Атанас Иванов си позволяваше да ми предявява някакви абсурдни претенции (виж 3 от прил.)… ВСЯКО СЕЛИЩЕ ЛИ СИ ИМА СВОЙ ГПК- защото гр.д. 720/2011 г. по описа на БлРС вървеше без всички тези екстри, нужни на съдията…, и ако въпреки това те са му били необходими, то той е могъл по служебен път да изиска делата с деликтните казуси! Предният ден бях разбрал къде отлежават делата ми (преди да получа споменатите по-горе разпореждания) и изпратих на РсР по Интернет писмо със следното съдержание: УВАЖАЕМИ ПРЕДСЕДАТЕЛЮ НА РсР! На 15.06.2011 г. от Благоевград е излязла молба за определяне на срок при бавност по делата гр.д.550 и 551 от 2011 г. по описа на БлОС, които от средата на месец май отлежават при вас. В молбата си ясно и точно съм написал, че не желая делата ми да се гледат никъде другаде освен в Благоевград!!! Направете си 100% самоотводи и не ги бавете- веднъж ненадлежната и НЕГРАМОТНА Запрянова ми стига! Ще се оплача на ИВСС за задържането на делата при наличието на ясно изразен текст, че не ви желая!
На 05.07. в законно определения ми в разпорежданията срок изпратих по Интернет подобен отговор в РсР: УВАЖАЕМИ ПРЕДСЕДАТЕЛЮ НА РсР! Гр.д.550 и 551 от 2011 г. по описа на БлОС са изпратени за гледане при Вас и са разпределени на съдия Ат. Иванов, от когото получих вече две НЕГРАМОТНИ разпореждания! Запрянова ми дойде в повече, за да търпя още недообразовани Воденичаровчета от РсР!
МОЛЯ ВИ отведете целия си съдебен състав и върнете делата в Благоевград!. Няма да допусна да ми се нарушават правата за местната подсъдност!
Иванов е неграмотен за нещата, които ми иска, тъй като нужните приложения към исковата молба за доказване на ненадлежност (нищожност на с.р.)са приложени и спорът не се нуждае от други приложения. Нещата, които ми се искат в разпорежданията са за следващия етап на гледане на делата повторно на въззивната инстанция.
Надявам се, че ще проявите уважение към Закона!
На тези мои послания не получих желаното от мен самоотвеждане на Разложкия съдебен състав, както вече се беше самоотвел Районен съд- Сандански. Нещо повече, на 18.07.2011 г. ми бяха връчени разпореждания за прекратяване на производствата!? Две седмици след тази дата, делата не са все още върнати в БлОС и аз съм лишен от възможността да имам достъп до тях!
Цялата тази одисея има характера на съдебна репресия. На няколко пъти устно и писмено изявявах воля за делата ми да се командирова съдия от САС, след като районната и окръжна съдебни институции в Благоевград, в НАДЛЕЖНИЯ си състав, си позволява да отказва изпълнението на служебните си задължения!
Най-елементарното, за което моля е:
1. Делата ми да се върнат в БлОС, за да се запозная с автентичността на всички актове по тях.
2. Да се излезе със съдебен контролен документ от Вашата институция, който би обезсилил незаконосъобразните и нехудожествените и съчинения на съдия Ат. Иванов, като се даде ход на делата в сградата на БлРС.
Всичко друго в случая е отказ от правосъдие и има характера на съдебна репресия!

Прилагам: 1. Отговор до Председателя на БлРС от 06.04., с молба за назначаване на окръжен съдия Масева за съдия по гр.д.981 и 1027/20011 г. по описа на БлРС; 2. Сигнал до ИВСС от 29.06. 2011 г.; 3. Разпореждане 3341, 3343 на РсР, с които ми се искат неотоносими към казуса поправки на исковата молба..


01.08.2011 г. подпис:……………
Благоевград (М.Люнгов)


#110

Един - 27.07.2011 г. 15:27:41

Г-н Люнгов, смятате ли, че някой тук чете сигналите Ви? Не взимам отношение, а просто се питам. Аз например попаднах случайно тук и прочетох някои ваши писаници. Надявам се, че пишете същите директно до предназначеното им място, а не само тук, защото би било безмислено.

#109

Мирчо Люнгов - 18.07.2011 г. 09:21:13

Мъркате си сънно и доволно... Закон ли!?? Нали не ни се разтуря кефа!
Чрез Председателя на БлОС

До Председателя на ВСС
Главния инспектор на ИВСС

С И Г Н А Л
от Мирчо Стоев Люнгов; Благоевград, ул. „Ст.планина”№4; ищец по гр.д.550/2011 г. и гр.д.551/2011 г. по описа БлОС; ЕГН 5109050089

Уважаема г-жо Председател на ВСС,
Уважаема г-жо Гл. инспектор,
Името на подателя вече не ви изненадва- на стотици страници са посланията ми до вас. Може и да си задавате въпроса дали съм в нормите!? Не съм в нормите, но не съм за психиатър.
Близко е времето, в което ще започна да забравям обръщението Уважаеми. Наглостта и самодоволството на подчинените ви да ми отговарят, че на грубости не реагирали, а вие да сте като ощипани моми (не чули и не разбрали), защото по презумпция още по рождение сте били прави- говори само за едно: Колко жалки сте станали в големеенето си и колко безсмислени документи за вас са КРБ и ЕКПЧ!!!
Елементарният извод, с който искате да свикна е, че: Гарван, гарвану- око не вади! Това няма да стане, защото ще престана да се самоуважавам.
Зареден съм с воля да не повторя инфаркта и кончината на побратима ми по съдба Петър Стоянов Дошков. Нещо повече, убеден съм, че той ми остави дълг- да доведа битките си докрай- няма да клекна!
Пуснах ви преди повече от 2 седмици сигнал за това, че Председателят на БлОС:
- ЛЪЖЕ!;
- ОТМЪЩАВА;
- НЕГРАМОТНА Е, НЕ САМО СТИЛИСТИЧНО, НО И ПРАВНО ИНФОРМАЦИОННО;
- ПРЕВЪРНАЛА Е УПРАВЛЯВАНАТА ОТ НЕЯ ИНСТИТУЦИЯ В ЧАСТНА МЕРА, В КОЯТО ВСЕКИ ПРАВИ, КАКВОТО СИ ИСКА;
-НЕ СЕ СЧИТА ЗАДЪЛЖЕНА ДА ОТГОВАРЯ ЗА КОНКРЕТНИТЕ ПИТАНИЯ ПО НАДРОБЕНИ ОТ НЕЯ ГЛУПОСТИ КАТО ДЕЙСТВИЯ;
Тя е ПОЗОР за институцията, която управлява, всъщност мнозинството от назначените в нея (по предложение на предшественика си Аршинков) СА ЛЪЖЦИ И ИЗМАМНИЦИ, ЗАОБИКОЛИЛИ ЗСВ!:
- защото се крие от гражданите и не ни допуска в часа си за прием;
- защото без никакви отговори прави обратното, на изявената ни правна воля
Заставете я да ми изнамери съдии за две от делата ми, които да се гледат в мястото, където си плащам данъците, които въпреки ясните отговори, изпратени на Воденичаровчето Атанас Иванов от РсР, приключиха четвърти месечната си обиколка из целия съдебен район с разпореждане за ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО!?!?...
Не ви плаша, а само обяснявам, че и това си изложение, както последните няколко, ще пусна в цялата Интернетмрежа. Време да престанете да се гаврите с такива като мен! Ако не можете да се справите- Сложете си перуките и се махайте от удобните кресла!

18.07. 2011 г. подпис:……………
Благоевград (М. Люнгов)

#108

Мирчо Люнгов - 14.05.2011 г. 09:53:39

Заради неплащане нямам Интернет и от време на време надзъртам и не следя всичко... Споменали сте Дошков... Някой от съда навярно са правили банкет, но от 08.05.- той е при Онзи, с когото го родеете! Ако има почтени измежду вас- струваше ми се, че съдя Николова се опитваше да минава за такава- то би било добре тези, които не са загубили самоуважението си, да му запалят една свещица! Той го заслужаваше, защото искаше да ви покаже, че в Съда не може да има два морала, опитваше си да ви каже, че като съдии сте човеци, а след туй всико останало! Светла му памет!

#107

Тошко Африкански - 27.04.2011 г. 20:13:00

Браво на "Светата троица" на Съдебната система в Пиринско!
/Под "Светата троица" разбирам: "Бог" - г-н Петър Дошков, "Син" - г-н Мирчо Люнгов, и "Светия дух" - г-н Вълко Вълков/.
В битността си на маймуна съм доста ловък и успешно се скатавам в ъглите и кьошетата на Съдебната палата, в резултат на което виждам некои пре-интересни нещица, които мира не ми дават и обезателно искам да ги сподела с широката форумска публика.
Преди около 3 седмици, както безгрижно си висях от тавана, отпуснат на опашката си, до кафе-машината на партера в Палатата, до последната се приближи същество, възнисичко на ръст, но с 35-ти номер обувки; некои биха разпознали в туй същество г-на Вл. Ковачева; тогаз изневиделица до него изникна "Синът" - г-н Люнгов, който в прав и недвусмислен текст каза на съществото "Здравей, боклуче!"; съществото си глътна граматиката и не можа дума да обели; г-н Люнгов го отмина с гордо вдигната глава и си продължи към Регистратурата на Съда. Браво, г-н Люнгов, хвала на таквизи като Вас! Вие изпълнихте с радост цялото ми бедно маймунско сърце! Хвала!
Една седмица подир туй си запълвах времето, като се катерех по парапета на втория етаж в Палатата и с очите си видях, че "Светият дух" - г-н Вълко Вълков, разговаря със същото същество; съществото очевидно беше много ядосано от казаното от инж.Вълков и само се въртеше и сумтеше; дочух квалификации от сорта на "корумпиран боклук", които не се отнасяха за г-н Вълков, а - по метода на изключването - за съществото пред него-около тях двамата нямаше никой друг; накрая беседата им приключи с позорното бягство на съществото, което се скри в кабинета си като у миша дупка. В тази връзка браво на г-на Вълкова за туй му смело и сърцато държание! Само така трябва да се постъпва с такива карикатури като Ковачевия! Брависимо!
Тук обаче е и мястото да отбележа, че отдавна не съм съзрявал самият "Бог" от "Троицата", а именно - г-н Дошков, в Палатата. Забрави ни той! Само той от тримата си мълчи и си трае, не взима отношение по наболелите проблеми, както го правят г-дата Люнгов и Вълков. Не смее и нищо да напише или каже за Ковачев. Май го е страх от последния, знам ли?! С моя прости маймунски мозък до такъв извод стигам. Но стига толкова за днес. Огладнях. Отивам да си открадна некой банан и сладко-сладко после да си го ручам в клоните на некое дръво около любимия ми Храм на Темида. Чао. Поздрави от Африка /нали все пак съм Африкански - не съм проста българска маймуна аз/.

#106

Мирчо Люнгов - 15.04.2011 г. 12:34:59

Ще ме извините за дългия текст, но така се съди в БлОС и поделенията му... Продължавам! След като си взема протокола, ще го лепна към тези текстове... и при АДРЕСАТИТЕ!

СЪДИЙСТВО И ХАДЖИЙСТВО, НЕ СА ЕДНО И СЪЩО НЕЩО

До Благоевградски окръжен съд

П И С М Е Н А З А Щ И Т А
от Мирчо Люнгов, ищец по гр.д.316/2011 г. по описа на БлОС

УВАЖАЕМИ СЪДИИ,
Според мен правораздаването в Благоевградски съдебен окръг, а донякъде и в цялата съдебна система по върховете й, доколкото десетките ми сигнали са глас в пустиня- може метафорично да се свърже не с фигурата на Темида с превръзката на двете си очи и везните в ръце, а същата тази Темида да се възприеме с едно облещено открито от превръзката око, и с ръка солидно сложена върху едната страна на везната! Ако отнесем казаното към безкрайно търпеливата критика на наблюдателите от Съвета на Европа за сектор Правосъдие, както и към оценката на Джеймс Уорлик за двата вида правосъдие у нас- то трябва да заключим, че тук не става дума за система с позитивни нагласи за градивност в обществото (където има единство, завършеност и ясна субординираност), а иде реч за добре дирижиран хаос на деструкция от недоубитата партокрация, която чрез инструмента на единоначалието преди да се прероди в демокрация, се изявява тотално като крадокрация: от най-Ниската Районна структура до всички Върховни институции на управление в Трите власти! Вярно е, че тук също има система, но тя се нарича управление на Клептокрацията- отново така: от Долу, до Върха!Демокрацията е останала пожелателна и се е реализирала като Демо- Кретенизация!
Така правораздаването е изродено в най-обикновена демагогия и наивниците, които търсят справедливост, ще трябва преди да се захванат с борбата си за истината, да осъзнаят, че е нужно да се постараят отново да сложат превръзката върху облещеното око на Темида и да й махнат ръката от везната!
Много често за правораздаването в гражданското производство се говори като за състезание между две страни, където арбитърът (съдията) е по средата, за да осигури чистите правила на това състезание, казват му fаr play на това качество. Съдията не може и не трябва да си позволява: нито да пуска авантажи; нито да отсъжда несъществуващи дузпи или засади; нито да прави състезанието безкрайно дълго, нито произволно да го скъсява извън определения регламент… нито да се вживява в някоя от ролите на активен състезател или треньор за единия от двата отбора. Всяко такова произволно действие би трябвало да се наказва с отнемане на правата, защото в тази игра са заложени истинските житейски стойности на битието ни и този мач като част от живота ни е уникален, и не може да бъде повторен… Вместо това вманиячени комплексари, домогнали се до това си качество с нечисти, незаконни средства, си позволяват да измислят правила в правилата, за да прикрият собствената си ненадлежност, нищожност, несъстоятелност- като че ли ние, тези които ги храним, и заради които те съществуват- сме дошли на поредната си тренировка, тъй като битието във времето ни е… безкрайно!? На това му казват: житейски абсурд… и затова господата от белите държави, ни казват: Оправете си правилата… пък тогава, искайте да станем един и същи отбор!
Казано по просто и ясно, като изхождам от злополучния си седем годишен опит за борба срещу тази уродливост из съдебните зали на Окръжната съдебна магистратура, аз употребявам колосални усилия, за да доказвам на именуваните съдии, че не съм ескимос, а съм само правдотърсач в селенията, където те не са господари, избиващи комплексите си за непълноценност, а са само медиатори, неутрални посредници, без които, настръхналите една срещу друга две страни- ще се избием! В това са високите морални критерии към професията и необходимостта правораздаващите с тази моралност да са се издигнали над законите, чието спазване контролират, САМО КОНТРОЛИРАТ И ПРИЛАГАТ ПРИ РЕШАВАНЕТО НА СПОРОВЕТЕ! Това е и темата на конкретноста в настоящата писмена защита.
Процесното въззивно обжалване се основава на твърдението, че първоинстанционният съд е нарушил елементарни съдопроизводствени правила на деликта, което произтича от възможната недостатъчност на изескуемата за заемания пост квалификация на гледалата делото Запрянова. (Ненадлежно е назначението на Запрянова за районен съдия, тъй като липсват данни за задължителния й стаж като младши съдия.) Картотекирана ли е по всички действащи правила, за да носи арбитърска тога, за да надува свирката!?
САМО В ОКРЪЖНАТА МАГИСТРАТУРА СА КАЛЕСАНИ ЗА ТАКИВА ДЕВЕТ (9) ДУШИ!!! Как да се обръщаме към тях с уважаеми съдии!? Как от позицията на противоправното им проведение да чакаме законност и справедливост!?... Защо да ги уважаваме? Нали в морала отношенията са реципрочни и в този смисъл са дълг, а не задължение!
Затова на основание ТР (тълкувателно решение) №1 от 2000 г., за втори път МОЛЯ съдът във връзка с чл.258 ал.2 от ГПК, ИЗЦЯЛО да се произнесе по исковата молба като провери основно твърденията ми от възззивната жалба (в.ж.) и ги сравни за неправилност с въззивния акт под №413/20.01. 2011 г. по описа на РсР. (Махнете си ментето съдия, за да преиграем мача!) Фактите за неправилност произтичат от евентуалната ненадлежност (казвам евентуалната, докато ВСС изпрати нужната кадрова справка), но в случая с гледаните мои искове, и без тази справка, споменатата съдийка се реализира като неграмотна, и окръжната съдебна институция само губи от ужасно тъпото оформяните на актовете й… (Това не са обидни квалификации, а е съответствие с обективната истина на съдопроизводственото й поведение при гледаните мои искове в Разлог.
Госпожата не познава и затова не уважава българското право!- имам предвид най-вече, незабелязването от нея: на ТР на ВКС, въпреки че са задължителни за всички български съдилища; на свидетелски показания, които са приети едно към едно; на разминаването с тезата за виновност при деликта (тя е по презумпция и невинността се доказва от ответника)… с преписването на клише от представителя на ответната страна (о.с.) безвивновна гаранционна обезпечинелна отговорност по чл.49 от ЗЗД.(Виж точния цитат от стр.4 на в.ж. за ангажиране на обективната безвиновна отговорност на „С.-ООД”ООД-Б. по реда на чл.49 от ЗЗД.). Подобно съдоУправство, доколкото няма позоваване: на текстове от ЗЗД, на практика на ВКС, или на подобна от ЕСПЧ- ми прилича на откритие на Благоевградската окръжна магистратура (нали и адвокатите са към тази гилдия). Реално е да поискаме тогава БлОС с поделенията му из региона и това на гилдията от адвокатския съюз, да бъдат номинирани за другата, неподлежаща на възражение с константността си практика институция!!!? Елементът на ирония в случая е породен от това, че представителят на о.с. в желанието си да заслужи хонорара, въпреки богатата си съдийска, че и прокурорска практика- пренебрегва един важен азбучен факт: ВЪВ ВСИЧКИ ДЕЛИКТНИ ТЕКСТОВЕ (45-54), А ТЕ НЕ СА САМО 45 И 49, ВИНАТА Е ПО ПРЕЗУМПЦИЯ И ТАКОВА ДЪРВЕНО ЖЕЛЯЗО (безвиновна отговорност )- НЯМА!!! Вината за деликвента е факт- до доказване на противното!!!....
В исковата си молба съм посочил юридическото лице, което е издавало вестника по времето на деянието, за което съм представил нужната справка от търговския регистър в гр.Благоевград, а за фокусите на ответната страна, за да избяга от съдебното преследване съм представил ТР на ВКС (с.р. №142 от 02.06.2003 г. на ВКС), където ясно и точно е казано, че правоприемникът носи всички пасиви и активи…, а тук не става дума даже затова, а иде реч за най-обикновена и елементарна смяна на мястото на фирмената регистрация!- сигурно, защото за Ерманян Кърджали е по близо до Пловдив от Благоевград!?
Въпреки изявеното ми желание да дискутираме в състезанието на тези и аргументи за съставните елементи на деликта, въпреки представената практика от ВКС за правоприемството при търговската регистрация, въпреки представеното ТР на ВКС от петчеленен състав с докладчик Благовест Пунев по чл.49 от ЗЗД- представителят на о.с. продължи да ни убеждава, че между „Струма”-ООД и „Пирин-Еркюл” (регистриран в гр. Кърджали), нямало нищо общо!? Айде бе!? В Благоевград се правела само предпечатната подготовка!?Може би и тези две лица като главни редактори през 2005 и 2010 г. по случайност са с едно и също име!? Може би собствеността на ул.”П.Д.Петков” №10 с 20-30-те служители и журналисти нощуват в Кърджали, а през деня се телепортират, за да правят предпечатна подготовка в Благоевград!?... Може би и търговският оборот, който се върти в Благоевградска област е заслуга на регистрацията на вестника в Кърджали?!...Тогава в-к „Струма”, който е непознат в гр.Кърджали, би трябвало да е най-популярния, защото от фирмената регистрация в този град разбрахме, че планината Пирин се е преместила в Кърджали!? Това откритие е за повече от Гинес…, а може би повече за прокурорско разследване!... Срамна практика за професията. В случая с фигуративния образ на състезанието спорът е в това: „Струма” с допинг ли са, или са чисти!? Мачът не може да се играе в Кърджали, защото Благоевград е мястото на домакинството, където трябва да се вземе реванша!- мястото на деянието срещу ищеца и на регистрацията, когато се е извършило противоправното действие.
Безкрайно жалко, тъпо и некомпетентно е, когато магистрати официално пишат абсурдни текстове по смисъл като например: правя си отвод, защото Люнгов си търси удобния съдия!? Или правя си отвод, защото ищецът като отвежда ненадлежните, обижда съдебната система… С такива бисери е пълен архива на БлРС и БлОС. Подобно мислене освен професионално изкривяване, е престъпление (набеждаванеили съучастие), когато не е подкрепено с конкретни факти!!! В правото си съм да искам ЗАКОННИ, МОРАЛНИ, БЕЗ-ПРИСТРАСНИ, ОБРАЗОВАНИ съдии, а не ВОДЕНИЧАРОВЧЕТА КАТО МАНТАЛИТЕТ, правени като в час по трудово обучение- „между другото”, набутани в системата с десетки нарушения на вечно ремонтирания и никога недоизкусуряван ЗСВ!
Ужасното в подобни писания е, че официално се признава, че за да си магистрат е задължително да си морално нечистоплътен! Всяко едно такова дадзибао е достойно да бъде материално основание за административен процес срещу написалия го! В психологически аспект подобни твърдения са глупост..., а в морален са простотия! Ако бяха учили малко логика, то те биха знаели, че от всяко съждение във взаимовръзката му с други съждения при наличието на общност между субекта и предиката- могат да се направят 16 (2 на 4 степен) логични извода, от които при решаването на конкретен казус, само един е истинен- и не биха писали такива алогизми!... Много не може да се очаква. Държат се със съда като с бащиния, макар че правата винаги са само отговорност, но не и привилегия!
Иначе член 49 от ЗЗД Този, който е възложил на друго лице някаква работа, отговаря за вредите, причинени от него при или по повод изпълнението на тази работа.- е категоричен и е един и същи, както за Благоевград, така и за Кърджали: В него е казано този, а не фирмената регистрация или юридическото лице!- и в исковата ми молба, ясно е посочено представлявано от Гл. редактор Красимир Евлогиев Илиев. Главният редактор е действал виновно и противоправно, защото подхранвайки низките страсти на тълпата, е преследвал с нечисти средства по-високия като стойност свой материален интерес, увеличаването на тиража. Съвършено друг е въпросът, че той би трябвало да бъде преследван със законови средства заради развращаващото действие на добрите нрави, което има медията му при опошляването на живота ни с тенденциозна и мръсничка информация за ставащото в живота ни!
Нормално беше на съдебната банка до представителят на Гл.редактор на в-к „Струма” да бъде и другарят по дело в съответствие с чл.215 от ГПК Тодорка Вълканова. Не ми са ясни причините за отсъствието й, но за четвърти път изявявам волята си в съдебното решение, тя да бъде конституирана като съответник и вината да бъде поделена между нея, и лицето, управляващо изданието, защото при най-бегло сравнение на написаното във „Струма” със съдебните решения на всички инстанции по гр.д.1556/2004 г . по описа на БлРС, е видно влиянието на сътвореното от Дора Христова с дамгата педофилия, която ми се лепна, е неотносима към естеството на трудовия спор тогава- факт е за станало нещо преди три години време от гледането на делото, изразяващо уважение и закачка като нещо свързано с темата за шаржа в часовете ни за смешното по естетика…, но заради магистратската угодливост и простотия, навярно отново на ненадлежна съдийка,… а най-накрая във ВКС от хормонално закъсали бабушкери, озлобени заради отминалите сладките сърбежи на младостта си: трайно съсипа позитивната реализация на житейската ми съдба.
Наред с изказаните възражения във въззивната жалба (в.ж.): за процесуалните пропуски; за пренебрегването на допуснатите и на неотхвърлените доказателствени средства; за дълбоките дефекти при тълкуването на теорията за деликта- надявам се, че по-високата инстанция ще обърне внимание на допълнително отбелязаните от мен в настоящата писмена защита новите дефекти на обжалваното съдебно решение (с.р.).
1)Вината на Тодорка Вълканова е утежнена от следните няколко обективни факта:
а) По времето на 2005 г., когато се е гледал уволнителния ми спор Т.В. е учила право и е била наясно с разликата между трудов и наказателен спор, както и това, че всяко твърдение за личните качества на един или друг индивид, което се различава от добрите нрави, за да не е посегателство върху доброто име, честа и достойнството- подлежи на доказване…, а всичко друго с произволни твърдения, е относимо към нарушаването на правата на личността с консумиране на наказуемо деяние.
б) В отговорите си пред първа инстанция, освен лъжливото твърдение, че е отразила това, което е чула по време на процеса, именуваната тогава Дора Христова (Д.Х.) не направи никакъв опит, за да потвърди или отрече, че е имала някаква представа за преподавателските и човешките ми качества, за да опровергае твърденията ми за увреждане. Т.е., тя съзнателно е съчинила репортажа си, за да ми причини вреди и е консумирала не само противоправност, но и виновност!.
в) Ответницата си е позволила да ме опозори с неверни твърдения и ми е приписала поведение, каквото не съм имал по повод на изпълнението на служебните ми задължения. В този смисъл оценката за професионалното ми безчестие е нещо, което ще ме съпровожда за цял живот, и като оценка на медия, която се чете от десетки хиляди читатели, която качва в Интернет материалите си, от която е препечатен този материал- ми е прилепила характеристика, която никакво време не е в състояние да заличи.
2) Между кориците на делото не съществува нито един факт като опит на о.с. да се пледира, или да се докаже невинност, каквито са нормативните предпоставки на деликта.
3) О.с. не оспори с никакви твърдения нито един факт от наведените от мен доказателства по останалите съставни елементи на деликта.
4) Предполагам, че осъзнавате тежестта на приложената практика като ТР и на целия доказателствен материал, за да Ви се поиска най-сетне да проявите принципно поведение на магистрат, а не на службогонец, който иска да угоди на всички, което в професията Ви е недостойно. За мен друг ход като връщане назад- НЯМА, защото съм убеден в правотата си и няма какво да губя: останали ми са честта и достойнството.
5) Не Ви насилвам, а само обяснявам ходовете си, тъй като не действам в гръб, а съдебната система трябва да бъде открита и да подлежи на граждански контрол- обяснявам, че след получаване на протоколите ще кача настоящата писмена защита: в Блога си, където не съм влизал повече от година; във Фейсбук; на сайта на „Правен свят”; на сайта на ИВСС; в Дарик нюз, макар че ме цензурират… Най-накрая, независимо от това какво ще бъде решението Ви, тази писмена защита, заедно с протоколите и съдебното решение- ще ги изпратя на: ВСС, ЕК за България, Парламентарната комисия за петициите и правата на гражданите … и разбира се на Джеймс Уорлик- за да потвърдя казаното от него, или за да го разубедя!
МИСЛЕТЕ И СПОРНА РАБОТА СПОРЕД ПРЕАМБЮЛНИТЕ ТЕКСТОВЕ НА ГПК И ЕКБМ!
Не може, противоестествено е за човешката природа- съдът да е змийско гнездо от подлеци, подмазвачи и неграмотници!
Да си станал съдия по никакъв начин не значи, че си вече хаджия!

13.04.2011 г. подпис:……………..
Благоевград (М.Люнгов)

#105

Мирчо Люнгов - 07.04.2011 г. 10:03:55

Не само нищо не се променя, а награждават ЛЪЖЦИ И МОШЕННИЦИ като Междуречки с отличия и си къткат незаконните с права да не се съобразяват с изказаното от ПРЕДСЕДАТЕЛЯ!

Чрез Председателя на БлОС
До Председателя на ВСС
Копие: До Посланика на САЩ

С И Г Н А Л
от Мирчо Стоев Люнгов;Благоевград, ул.”Стара планина”№4

Във връзка с изх.127/15.03. 2011 г. на БлОС

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,
Реално е при толкоз много послания от мен до Вас да си задавате въпроса: Наред ли е тоя и няма ли си друга работа!?
По желание на един от ответниците ми, с мое любопитство и съгласие, наскоро имаше психо-психиатрична експертиза, за да се отговори на подобен въпрос. Отговорът беше, че съм в нормите, но заради стеклите си житейски обстоятелства в съдбата ми съм с изострено чувство за чест. Втората част на евентуалния Ви въпрос е:Не, друга работа си нямам, защото седма година животът ми е осакатен и осакатяван от съдии, внушили си, че съдебната институция, където ги хрантути държавата им е частната им собственост, и в нея могат да се държат, така както облажването на личния им интерес диктува.
Вземам повод от няколко факта:
1.Цитираното по-горе писмо с изходящ номер на БлОС.
2.Изказването на Американския посланик за качествената специфика на съдебната ни система.
3.Вашето интервю в „Правен свят” от септември на 2009 г.

І. Изходящото с №127/15.03.2011 г. на БлОС съдържа опит за решаването на един от повдигнатите от мен въпроси за отстраняване от съдебната система на съдия от Благоевградската окръжна магистратура, Топалова, злоупотребила при влизането си в нея с погазване на ЗСВ в цели три основни пункта.
1.1. Не вярвам на изпратилите въпросната преписка и съм убеден, че е силно пресята, защото допуснаха безкрайно много нарушения на ЕКБМ, по която трябваше да се гледа молбата ми за искане на отговорност от Топалова. (За всичко, което ще твърдя са наведени конкретни факти от мен в преписката) :
1.1.1. Многократно съм писал, че исковете ми ще трябва да се гледат само от надлежни съдии, т.е. от, раздаващи правосъдие, като законосъобразно назначени в системата. Със състава на комисията се запознах на датата на изслушване (24.02. 2011 г.) в точната минута на часа на изслушване 09 00 ч. В последствие разбрах, че двама от членовете (съдиите Андонова и Стоилова) са били ненадлежно назначени!? Въпреки протеста ми, ново изслушване- не беше назначено.
1.1.2. Дошлите да видят процедурата (първоначално двама души, а в последствие шестима)- бяха отстранени. Възраженията ми, че Топалова трябва да присъства, и че изслушването трябва да е публично- бяха отхвърлени. По информация на чакащите ме, през цялото време на изслушване, тя е била сама в съседната зала, разделена от залата за слушане с талашитена плоскост… Искането ми да потвърди, че не подслушвала, не беше уважено.
1.2. На 04.04. 2011 г. бях на прием при Председателя на БлОС, за да разбера има ли нова избрана Етична комисия, тъй като имам заявини за изслушване още двама нетнадлежно назначени съдии. (САМО В БлОС (не в съдебния район) ЧИСЛОТО НА ПОГАЗИЛИТЕ ЗСВ Е ДЕВЕТ ДУШИ !!!)- представих ги по списък с протоколите за назначението им на Председателя.Тогава разбрах, че преписката е изпратена на 15.03. 2011 г., а Топалова е изпратила допълнително обяснение. На устно изразената ми воля да получа копие от становището на Топалова, тъй като съм страна задвижила административната процедура, получих утвърдителен отговор за 06.04. 2011 г. На 06. 04. (вчерашна дата) получих отговор от засегнатата с отвода ми член на бившата ЕТИЧНА комисия съдия Андонова (виж 1 от приложението), с нов, неясно защо, подписан не от Председателя на Комисията отказ.
1.3. Тъй като Председателят на БлОС ще бъде докладчик на мое гр.д. 316./2011 г. по описа на БлОС на 12.04. 2011 г., а с поведението си в конкретната ситуация тя доказва, че е човек, който много леко се подава на натиск и желание да се угоди на колеги, а защо не и на париимащи!?- за четвърти път Ви моля да изпратите наблюдател на мой процес! Най-елементарното в униженията, на които съм подлаган са МАСОВИТЕ И НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНИ САМООТВОДИ. Подозирам, че въпреки практиката, която съм прилагал по иска на първа инстанция и тази, която сега ще предложа- не само на ВКС, но ЕСПЧ- пак ще ми бъде спретнато позорище на правосъдие!

ІІ. Не уважавам намесата на чужди посланици във вътрешните ни работи, но щом като управляващите ни доброволно се отказаха от всички форми на суверенитет, то КАНЯ представител на посолството на САЩ на споменатото съдебно заседание, за да се увери как правната процедура се упражнява в полза на силния на деня!

ІІІ. Изведеното като заглавие от Вашето интервю в „Правен свят” от септември на 2009 г.:СИСТЕМАТА МОЖЕ ДА СЕ РАЗДЕЛИ С ЛОШО РАБОТЕЩИ МАГИСТРАТИ- само пожелание ли е или е практика на прочистване на раковите язви в съдебната система!?
Иска ми се да вярвам, че колкото и да Ви е трудно, ще успеете да се преборите с безобразията в кадруването на съдебната система!

Прилагам:Писмо с изх.№168/05.04. 2011 г. по описа на БлОС
07.04.2011 г. подпис:…………..
Благоевград (М.Люнгов)#104

Мирчо Люнгов - 24.03.2011 г. 11:11:23

Не разбирам защо и новите попълнения в БлРС ще трябва да страдат от безпринципността на колегиалната "солидарност"!?

До Районен съд- БлагоевградС И Г Н А Л
от Мирчо Стоев Люнгов; ищец по гр.д.720/2011 по описа на БлРС Благоевград, .....


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Разговорът ни с вчерашна дата се оказва безсмислен. Искаше ми се между мен и колегите Ви да има взаимно уважение, но определението на съдия Коюмджиева, която отново заявявам не познавам, ме поставя в ситуацията на набеден и лишен от правосъдие.
В определението си №1981/10.03.2011 г. споменатата съдийка си е позволила някакво много специфично разбиране на ГПК, което ми дава основание да приема, че тя се възприема като съдия от частния си домашен съд и в качеството си на такава не иска да се произнася за престъпленията по служба на иначе много симпатичната й (в нейни очи) колежка Топалова:
1) Що за мотив за самоотвеждане е формулировка като: налице са служебни взаимоотношения между съдията докладчик и окръжен съдия Емилия Топалова…, произхождащи от естеството на работата им, поради което съществува вероятност в хода на производството да възникнат съмнения в безпристрасност, предубеденост…, което е неприемливо от гледна точка на основните принципи за обективност в гражданския процес и това да послужи като основание за взаимно обжалване.
1.1. Това са простотии (не казвам, че съдията е простачка), които влизат в противоречие с цялата съвкупност от основни правни принципи от Кодекса за етично поведение на българските магистрати, както и с тези от ГПК: за местната подсъдност, добросъвестност, законност, установяване на истината. На луната ли трябва да ходя, за да получа правосъдие или в плод-зеленчук, защото там не работят колеги-съдии!? Омерзително-любовни ли трябва да са отношенията им, за да разглежда иска ми?!
1.2. Защо служебните взаимоотношения трябва да са над смисъла на действие на Закона? Нима безпристрасността и обективността налагат някакви специални привилегии на гилдията и те ви поставят над Закона, не, над Конституцията!?
1.3. Какво лошо има в това Топалова да обжалва, ако аз съм прав!? Нали не искам да седна на стола й, а си искам само правата!
2) Надлежната съдийка се е престарала в колегиалната съпричастност: Наред с това, изложението в исковата молба … съдържа негативно отношение, непремерени изрази и нападки, които оставят впечатление и убеждение за отрицателна оценка на правосъдната дейност в Районен съд-Благоевград като цяло, към която оценка докладчикът, като част от съдийския състав не би могъл да бъде безучастен, и като последица не би могъл да бъде безпристрастен при разглеждане на делото.
2.1. Друга порция простотии:
2.1.1. Тонове хартия с конкретни факти изписах, за да докажа, че:
- Янева е неграмотник и се произнася по непредявен иск;
- Ковачев е поръчков съдия и не знае правилата за разглеждане на акцесорните искове;
- Алексова лъже и не знае да смята;
- Петков не се е дообразовал…
Кой почтен и уважаващ себе си човек може да търпи подобна наглост в Съда?! Защо към тези особи трябва да имам позитивно отношение!?
Къде се поставя тази неизвестна за мен съдийка със своето съучастие!?
Защо не си е позволила да цитира поне ЕДНА непремерена нападка, преди да хвърли с лекота в аргументацията си чл.22 ал. т.6 от ГПК!

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,
Надявам се, че сте обладана от доброто желание да въведете ред в тази…, с много усилия би могло да се опитваме да я наречем по същност и смисъл, Съдебна палата! Това би могло да се постигне само, ако поемащите кръста на отговорностите, работят по ясно разписаните правила за всички граждани в република България.
И за мен е неприемливо да влизам в сградата с омерзение! Ако въпросната госпожа иска да получава само аполдисменти…, то да отиде в театъра на сцената! (Но и там освиркват, ако няма талант.)
Като обобщение на всичко казано и продължение на вчерашния ни разговор (дано държите на думите си), настоявам да ми върнете официален отговор за отношението, което ще вземете по поведението на коментираната съдийка, тъй като с цитираното определение тя погазва основните нормативни документи, относими към естеството на трудовите й задължения!
В знак на уважение и добронамереност към Вас, Ви информирам, че този текст ще бъде пуснат на сайтовете в Дарик нюз. Тъй като ми омръзна да се гаврят с мен и да ми отмъщават по елементарен начин, а все още не съм загубил вярата, че справедливост ще постигна в този си живот, тъй като не съм уверен, че ще Ви стигне смелост да се изправите с предложение за санкция към свой колега- то Ви информирам, че това писание ще отпътува на София във ВСС на 10.04.11 г.

22.03.2011 г. Подпис:…………….
Благоевград (М. Люнгов)

#103

Мирчо Люнгов - 09.03.2011 г. 13:54:10

Продължавам с новата серия!

До Председателя на Висшия съдебен съвет


М О Л Б А
от Мирчо Стоев Люнгов; Благоевгрдад,ул.”Ст.планина”№4;ЕГН5109050089

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,
На основание т.16 от протокол на ВСС №4/03.02.2011 г. започнах да търся справедливост от всички ненадлежно назначени съдии в БлРС и БлОС, постарали се да превърнат живота ми в ад с корупционните си съдебни актове на отмъстителност и злонамереност. Числото им по времето на снетия от председателството Красимир Аршинков в БлОС е отчайващо голямо (ДЕВЕТ ДУШИ). Тази политика е водена из целия съдебен район.
Това: че са назначавани без обявен конкурс; че е ползван КТ за заместване, а не ЗСВ; че са назначавани съдии направо в окръжен съд от адвокатурата, без да е използвана законосъобразната практика за израстване в йерархията, предписана от устройствения закон; че съдии са местени от съд в съд без конкурс или задължителния стаж като младши съдии… са факти отразени в Доклада пред ВСС на комисията "Сукнаров" (Протокол №51 на ВСС от 10.12.2009г.), пред която се явих като свидетелстващ. За съжаление от този доклад не последваха никакви административни последици по посока на оздравяване на съдебната институция чрез освобождаване и налагане на административни санкции във вид на глоби и връщане на неимоверно големите присвоени средства…! Казано на по-конкретен език престъпници са раздавали Правосъдие!!!За мен обаче нещата се затегнаха в още по-отчайваща форма на беззаконие, саморазправа, абсурдни самоотводи, разкарване из целия съдебен район, че и в съседния… Нито за миг не съм си мислил, че някой може да си позволи да се гаври с достойнството ми, та било то и съдии: които лъжат, които не четат доказателствените материали, които не вземат отношения по изразените становища, които се произнасят по непредявен иск. В процедура съм по КЕПБМ със съдия Емилия Топалова. Дал съм я и на Прокуратурата за извършени престъпления по служба.
На подобна „оздравителна” процедура съм с намерение да подложа следните съдии:
-Вера Янева-Коева от БлРС;
-Бисерка Бакалова от районен съд- Сандански;
-Румяна Запрянова от районен съд- Разлог.
Във връзка с това Ви МОЛЯ да ми изпратите справки от кадровите им досиета за начина на встъпването им в съдебната система:1)молбата им за обявяваните конкурси;2)време и място, където са карали съдебния си стаж като младши съдии;3)протоколите за назначаването им.

Напиши коментар

  • Име *:

    Полетата отбелязани със * са задължителни!
  • Коментар *:

  • Код за сигурност *:

    security code

    Напишете символите в полето:

Редакцията не носи отговорност за съдържанието на коментарите. Призоваваме ви за толерантност и спазване на добрия тон.

Условия за ползване на коментарите »

 

Двама приятели водели дълъг и продължителен разговор по класическата тема секс. По едно време се усетили, че прекаляват. – Хайде да сменим темата. – Добре.… Виж още