МУ-Плевен отново приема студенти за платено обучение

МУ-Плевен отново приема студенти за платено обучение
МУ-Плевен отново приема студенти за платено обучение / archive.dariknews

Въз основа на решение на Народното събрание, обнародвано на 16 юли 2013 г., за пореден път Академичният съвет на Медицински университет-Плевен отпусна места за прием платено обучение по специалност „Медицина" и за бакалавърските програми на факултетите „Здравни грижи", „Обществено здраве" и медицинския колеж.

След запълване на местата за обучение по държавна поръчка, законът дава право на университетите, получили оценка от 6.00 до 10.00 от институционалната акредитация, да обявят прием платено обучение в рамките на определения капацитет на висшето училище, но не повече от 5% за съответната специалност.

За учебната 2013/2014 г. Медицински университет-Плевен обяви места за прием платено обучение по основните професионални направления, по които провежда обучение: за „Медицина" - 10 места, за професионално направление „Здравни грижи" (специалности „Медицинска сестра", „Акушерка", „Медицински лаборант" и „Помощник-фармацевт") - 22 места, за професионално направление „Обществено здраве" (специалности „Медицинска рахабилитация и ерготерапия" и „Опазване и контрол на общественото здраве") - 6 места и за „Социални дейности" - 3 места.

За специалност „Медицина", право да кандидатстват за обучение срещу заплащане имат кандидат-студентите, положили успешно конкурсните изпити по биология и химия във висшето училище, но неприети на класиранията за местата по държавна поръчка. Това право се дава и на кандидати, положили успешно състезателните изпити в друг медицински университет в страната срещу представяне на служебна бележка, удостоверяваща изпитния им резултат.

За специалностите във факултетите „Здравни грижи", „Обществено здраве" и Медицинския колеж за обучение срещу заплащане ще се приемат кандидати, положили успешно теста по биология в МУ-Плевен, но некласирали се за местата по държавна поръчка, както и такива, положили успешно изпит за същите специалности в друг медицински вуз и представили служебна бележка. Освен това право за участие в класирането за платено обучение по бакалавърските програми ще имат и кандидат-студенти с успешно положен държавен зрелостен изпит по биология, които до момента не са били кандидати в МУ-Плевен.

Годишните такси за обучение на студентите, приети срещу заплащане през 2013/2014 учебна година, са както следва: за специалност „Медицина" - 7414,20 лв., за „Медицинска рехабилитация и ерготерапия" и „Опазване и контрол на общественото здраве" - 2233,90 лв., за специалностите „Медицинска сестра", „Акушерка", „Медицински лаборант" и „Помощник-фармацевт" - 4165,00 лв. и за „Социални дейности" - 1508,80 лв.
От 26 до 28 август кандидатите за прием платено обучение в МУ-Плевен ще могат да подадат документи в Ректората за специалност „Медицина" и в Учебния корпус за бакалавърските програми.

Класирането на приетите за обучение срещу заплащане студенти ще бъде обявено на 28 август, като при равен ба,л предимство ще имат кандидатите, положили успешно конкурсните изпити в МУ-Плевен.

Студентите, приети за обучение срещу заплащане за учебната 2013/2014 г., ще могат да се запишат от 29 до 30 август 2013 г. в МУ-Плевен. На сайта на университета е качена подробна информация за обявения прием платено обучение в МУ-Плевен, за изискванията към кандидатите, за размера на годишните такси за обучение, за сроковете за подаване на кандидатстудентски документи, както и за класирането и записването на приетите студенти.