Общинският съвет в Севлиево прие изпълнението на бюджета за 2018 г.

Одобрена е Стратегията за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Общината

/ Община Севлиево
Одобрена е Стратегията за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Общината
Общинският съвет на Община Севлиево прие годишния отчет за касовото изпълнение на бюджета на Общината за 2018 г.


В решението е записано, че регламентираните взаимоотношения на Община Севлиево с централния бюджет за 2018 г. под формата на субсидии са в общ обем от 17 216 640 лв.

Бюджетът на Общината е формиран коректно и съобразно финансовите изисквания на закона. Общият бюджет за изминалата година бе 36 855 575 лв. и бе рекорден за Община Севлиево

Капиталовите разходи за същата година са били в размер на 13 199 909 лв. Общинският съвет прие и отчета за 2018 г. на средствата от Европейския съюз на бенефициенти на Кохезионния и Структурните фондове, както и на Разплащателната агенция към ДФ „Земеделие“.

Съветниците приеха бюджетната прогноза на община Севлиево за периода 2020-2022 г.
 
На същото заседание Общинският съвет единодушно прие Стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Севлиево за периода 2019-2020 г.

Целите и приоритетите на общинската стратегия са съобразени със законовата рамка за приобщаващо образование и изконното право на всяко дете да бъде приобщено и ценено. В зависимост от неговите индивидуални потребности трябва да бъде гарантиран достъпа на децата до подкрепа за личностно развитие.

Тази стратегия ще определи обществените отношения, свързани с приобщаващото образование, както и дейностите на всички институции в системата на училищното и предучилищното образование за подкрепа към децата и учениците.
 
С друго решение общинските съветници решиха Община Севлиево да вземе мостов кредит за разплащане на средства по проекта за „Прилагане на децентрализиран модел за управление на биоотпадъците в общините Севлиево, Дряново и Сухиндол, включително изграждане на необходимата техническа инфраструктура - система за разделно събиране и съоръжение за рециклиране на събраните био-отпадъци”.

Заемът е за 734 413 лв., краткосрочен, и ще бъде отпуснат от Фонда за органите за местно самоуправление в България – ФЛАГ ЕАД.  Целта е чрез средствата да се осигури изпълнението на проекта за управление на биоотпадъците в Общините Севлиево, Дряново и Сухиндол.
 
Допълнителни 10 000 лв. ще отпусне Община Севлиево за нуждите и подпомагането на терминално настанени болни жители от Община Севлиево в Регионалния хоспис в гр. Дряново. Това решение също бе одобрено от общинските съветници по време на заседанието.
 
ОбС одобри и изваждането от капитала на МБАЛ „Стойчо Христов“ ЕООД на поземлен имот. Обектът ще се използва за спортни цели от клуба по тенис „Севлиево“.

Общинските съветници се обявиха против всички форми на насилие и агресия

С друго свое решение Общинският съвет откри процедура за определяне на съдебни заседатели за Окръжен съд – Габрово и Районен съд – Севлиево. Мандатът на сега действащите съдебни заседатели изтича в края на годината.

Общо 33 съдебни заседатели трябва да бъдат определени сега като 7 от тях ще са за Окръжния съд в Габрово. В Районен съд Севлиево ще има 25 съдебни заседатели с мандат 2020 – 2023 г.

Списъкът на определените кандидати за съдебни заседатели трябва да бъде представен пред председателя на Апелативния съд-Велико Търново и Окръжен съд-Габрово в срок до 15 септември тази година.

Следващото заседание на Общинския съвет ще бъде на 30 юли.