Джерман,депо
Джерман,депо / netinfo
Общински съвет- Кюстендил ще одобри подписаното споразумение за сътрудничество с общините от “РИЛА ЕКО” / Кюстендил, Дупница, Бобов дол, Сапарева баня, Невестино и Трекляно / за възлагане на обществени поръчки, с предмет “Изготвяне на комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: “Регионално депо за неопасни отпадъци- Дупница”, в землищата на село Джерман и село Грамаде, съдържащ ПУП и инвестиционен проект” и “Изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект”, по смисъла на ЗУТ.

Обществената поръчка ще се възложи от община Дупница. Предвидено е изработването на ПУП, с промяна предназначението на земеделски земи в двете населени места и направата на Работен проект за изграждането на първата клетка на регионалното депо, със съпътстващата инфраструктура. Прогнозната стойност на поръчката е 60 000 лв. без ДДС, а срока за изпълнение- 2 месеца.

Втората обществена поръчка за Комплексния доклад е с прогнозна стойност 2 000 лв. без ДДС, като документа трябва да е готов за 10 дни.
Комисията, която ще разглежда офертите ще бъде назначена от кмета на община Дупница. Тя ще е 9- членна, като в нея ще влизат 3- ма представители на община Кюстендил, 2 на община Дупница и по един от общините- Бобов дол, Сапарева баня, Невестино и Трекляно.
 
Дарик- Кюстендил