/ iStock/Getty Images
Върховният административен съд отправи преюдициално запитване до Съда на Европейския съюз по спор, възникнал при възлагане на обществената поръчка за избор на изпълнител за издаване на новите лични документи, съобщиха от съда. 

От там информират още, че делото е образувано по жалба на "Веридос ГмбХ" - един от двата германски икономически оператори, участвали във възлагателната процедура, срещу решение Комисия за защита на конкуренцията. В него комисията е оставила без уважение, като неоснователна, жалбата на участника срещу решението на заместник-министъра на вътрешните работи за обявяване на класирането и определяне на изпълнител на обществена поръчка за проектиране, изграждане и управление на система за издаване на български лични документи поколение 2019.

Един от основните въпроси по спора е свързан с прилагането на текст от Закон за обществените поръчки. Изисква се да има поне три оферти.

В същото време, европейското законодателство в областта на възлагането на обществените поръчки задължава възлагащите органи да изискват от икономическите оператори да обяснят предложената в офертата цена или разходи, когато те изглеждат необичайно ниски спрямо строителството, доставката или услугите.

За да гарантира правилното и унифицирано прилагане на правото на ЕС, ВАС изпраща пет въпроса до съда на ЕС.