/ МОН
Със заповед на министъра на образованието и науката е утвърден Национален план за развитие на инициативата за отворена наука в Република България.

Планът задава стратегическите цели, необходимите стъпки и инструменти за осъществяването на прехода към превръщането на отворената наука в стандартна практика за провеждането на научни изследвания, съобщава порталът на наука на Министерството на образованието и науката.

Националният план следва да се популяризира и изпълнява съгласувано и с общи усилия от научната общност в страната и от организациите, финансиращи научни изследвания. Чрез него ще се надгради Българският портал за отворена наука, ще се създадат нови институционални хранилища за данни и публикации, и ще се осигури връзката на българските ресурси с Европейския облак за отворена наука.

С изпълнението на Националния план ще се осигурят и условия за повишаването на наукометричните показатели, на цитируемостта и видимостта на българските учени, поясняват от МОН.