/ БГНЕС
Правителството се очаква на утрешното си редовно заседание да одобри промени в няколко закона, съобщи пресслужбата на кабинета.
 
Министрите ще одобрят промени в Закона за интеграция на хората с увреждания и в правилника за прилагане на закона, промени в правилниците за прилагане на Закона за семейни помощи за деца и на Закона за закрила на детето.
 
Други промени, които се очаква да бъдат обсъдени утре от министрите, са в законите за публичните финанси, за автомобилните превози, за електронните съобщения, в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
 
Кабинетът ще промени Постановление на Министерския съвет от 2007 г. за определяне на условията и реда за разходване на целевите средства за диагностика и лечение в лечебни заведения за болнична помощ на лица, които нямат доход и/или лично имущество, което да им осигурява лично участие в здравноосигурителния процес.
 
Правителство ще приеме и списък на специалностите, за които в отделните администрации съществува недостиг на експерти и за които могат да се предоставят стипендии през 2018 г.
 
Министрите ще одобрят отчета за изпълнението на държавния бюджет за 2016 г. и доклада към него, годишния доклад и отчет за дейността на Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система за 2016 г., годишния отчет за състоянието на държавния дълг за 2016 г. и предложение до Народното събрание за приемане на отчета за изпълнението на държавния бюджет за миналата година.
 
Министрите ще одобрят Доклад за изпълнението на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба през 2016 г. от Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет.