/ Снимка: Георги Димитров
Парламентът прие промени в Закона за признаване на професионални квалификации.

С гласувания на второ четене законопроект, предложен от Министерския съвет, се синхронизират разпоредбите на националното право в областта на признаването на професионални квалификации с промените, настъпили в актовете на Европейския съюз.

В мотивите към законопроекта се посочва, че през 2018 г. Европейската комисия е нотифицирала 27 държави членки, в това число България, относно намерението да инициира процедури за нарушение поради непълно транспониране на директивата за признаването на професионалните квалификации.

Страната ни е поела ангажимент за изготвяне на законопроект, с който да бъдат въведени европейските изисквания, както и разпоредбите на новата Директива (ЕС) 2018/958 относно проверката за пропорционалност преди приемането на ново регулиране на професии.

Европейската директива предвижда автоматично признаване за ограничен брой професии въз основа на хармонизирани минимални квалификационни изисквания (секторни професии), обща система за признаване на удостоверенията за обучение и автоматично признаване на професионалния стаж.

Според приетите текстове "защитено професионално звание" е форма на регулиране на професия, при която използването на звание във връзка с професионална дейност или съвкупност от професионални дейности пряко или непряко е обвързано съгласно законови, подзаконови или административни разпоредби с притежаването на определена професионална квалификация.

Посочва се, че неправомерното използване на това звание подлежи на санкции. "Запазени дейности" е форма на регулиране на професия, при която достъпът до професионална дейност или съвкупност от професионални дейности пряко или непряко е запазен съгласно законови, подзаконови или административни разпоредби за упражняващите регулирана професия лица, които притежават определена професионална квалификация, включително когато дейността се споделя с други регулирани професии, предвиждат приетите разпоредби. 
БТА