/ Thinkstock/Getty Images
На 23 юни с изпити по френски език и по география приключва втората кандидатстудентска сесия за учебната 2019/2020 г. на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Конкурсният изпит по френски език, започващ в 9.00 часа сутринта, цели проверка на езиковите знания и умения на кандидатите. Той е писмен и се провежда в рамките на изучавания в средното общообразователно училище граматически материал. Кандидатът трябва да има разширени лексически познания, което предполага допълнителни занимания и четене на оригинална литература. Изпитът се състои от диктовка, превод и комплексен езиков тест.

Кандидатстудентската сесия в СУ продължава с изпити по история и химия


Диктовката има за цел да провери доколко кандидатът правилно възприема френската устна реч и владее френския правопис. Преводът от френски на български език е с обем от 15-20 стандартни машинописни реда и се извършва без ползване на речник. С него се цели да се провери владеенето на лексическия и граматическия материал и умението на кандидата да предаде на правилен български език оригинален френски текст. Комплексният езиков тест цели да провери доколко кандидатът правилно възприема френската писмена реч, да се проверят граматическите му знания и умения, както и уменията за свободно писмено изразяване на френски език.

Кандидат-студентите в СУ пишат за Софроний Врачански и българската държава при Санстефанския договор

Кандидатстудентският изпит по география, започващ в 14.00 часа, е върху учебния материал от задължителната и профилираната подготовка по география и икономика. Той е писмен, във вид на тест от 100 въпроса, от които 40 са от учебния материал за 9 клас, а останалите 60 – от учебния материал за 10 клас. Времетраенето на изпита е 3 часа. Правилните отговори се публикуват на страницата на Софийския университет няколко часа след приключването на изпита. Тестът съдържа задачи за географски факти, обекти, явления и процеси и за тяхното анализиране, интерпретиране и сравнение. Всеки въпрос има само един верен отговор от четири възможни отговора, отбелязани в теста с буквите А, Б, В и Г. Всеки верен отговор носи по 1 точка. Максималният брой точки от теста е 100.
БГНЕС