/ БГНЕС
Това е записано в закона за хазарта, казва още Владислав Горанов
Законът за хазарта не предвижда ангажимент за министъра на финансите да следи за спазването на законодателството в областта на хазарта или да упражнява контрол върху осъществяваните от Комисията производства, като издаване, прекратяване, отнемане на лицензи и разрешения, приемане на общи задължителни изисквания и правила, установяване размера на дължимите по закона държавни такси и др. Това заяви министърът на финансите Владислав Горанов по време на парламентарния контрол в отговор на въпрос на депутата Румен Гечев.

Няма нормативни основания да се приеме и че министърът на финансите има правомощията по Административнопроцесуалния кодекс на по-горестоящ административен орган - да решава въпроси от компетентността на Комисията и да се произнася по оспорване на административните актове на Комисията, тъй като не е налице изискваното изрично законово овластяване за това, посочи още Горанов.

Той уточни, че правомощията на министъра на финансите по Закона за хазарта са ясно очертани.

Държавната комисия по хазарта е самостоятелно юридическо лице на бюджетна издръжка, чиято дейност се организира и ръководи от председател и се подпомага от обща и специализирана администрация, посочи министър Горанов. Независимо, че тя е ситуирана като второстепенен разпоредител към бюджета на министъра на МФ, тя е специализиран държавен орган - централен колегиален орган на изпълнителната власт за осъществяване на държавния надзор върху хазарта с определени в Закона за хазарта функции и правомощия, лицензионни и контролни по прилагането на закона, допълни той.

Цялото ръководство на Спортния тотализатор е сменено

Председателят на ДКХ осъществява контрол върху цялостната дейност по организиране на хазартните игри
, както и върху дейностите по производство, внос, разпространение и сервиз на игрално оборудване, посочи Горанов.

Той отбеляза, че в изпълнение на своите правомощия, съгласно чл. 18, ал. 1 от Закона за хазарта, министърът на финансите назначава състава на Комисията.

Председателят е избор на министъра на финансите, но другите членове са номинирани от министъра на правосъдието, министъра на икономиката, изпълнителния директор на Националната агенция за приходите и председателя на Държавната агенция "Национална сигурност", каза Владислав Горанов.

Ако изключим представителя на НАП, защото е от структура към министъра на финансите, то в Комисията е имало представители на още три институции, които е можело, ако са подозирали, че има нещо нередно или ако са виждали празнотата в Закона, да алармират своите ръководители, отбеляза той.

Горанов припомни, че от 3 февруари Държавната комисия по хазарта е с изцяло нов състав и има трудната задача да осигури нормалното функциониране по правилата на целия хазартен сектор при силно компрометирания имидж на институцията.